Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Огласи и соопштенија

Јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори

Почитувани, јавниот оглас за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори кои ќе учествуваат во спроведувањето на Пописот на население, во период од 05 30.09.2021, можете да го најдете ТУКА.

Јавен повик за учество на Културно-Забавно Лето Новаци 2021

Почитувани, повикот како и апликацијата за учество на Културно-Забавно Лето Новаци 2021 може да ги симнете од линковите подолу:

Јавен повик за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на општина Новаци за 2021 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации

Почитувани, во документот подолу можете да го најдете Јавниот повик кој го објавува општина Новаци за прибирање на барања за користење средства од Буџетот за 2021 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации.

Јавна презентација, јавна анкета

Почитувани, во документот прикачен подолу можете да го најдете соопштението со кое се известуваат граѓаните и правните лица од просторот опфатен со Архитектонско – Урбанистички Проект за формирање на градежни парцели на дел од КП 1394/1 (КП 1394, КП 1394/9, КП 1394/10, КП 1394/11, КП 2009/1, КП 2009/5, КП 1221/1, КП 1221/2 и КП 1241/1), КО Новаци за намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија (Г3 – Сервиси и Г4 – Стоваришта), согласно општ акт за село Новаци, општина Новаци и изработувач ИН – ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија – Скопје, дека општина Новаци организира ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА и ЈАВНА АНКЕТА.

Повик за поднесување на понуди – Специјално возило за собирање на смет, контејнери и канти

Почитувани, во документот прикачен подолу можете да го најдете повикот на општина Новаци за набавка на Специјално возило за транспорт на комунален отпад, контејнери и канти. Поднесувањето на понуди ќе се спроведе преку процедурите за национално конкурентно наддавање (NCB), како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA кредити (од Јануари 2011 година).

Интерен оглас бр. 01/2019 за унапредување на административен службеник во општина Новаци

Дополнување:

Back to top
Skip to content