Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Огласи и соопштенија

Оглас ИПА ОП 2023 – Обуки за побарувани занимања на пазарот на труд

Почитувани, ве информираме дека на следниот ЛИНК може да го најдете јавниот повик за невработени лица за мерка 3.3 Обуки за побарувани занимања на пазарот на труд, која се спроведува преку ИПА-проектот на АВРСМ „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“.

Јавниот повик се однесува на следните целни групи:

• корисници на гарантирана минимална помош,

• жени,

• Роми,

• млади до 29 години,

• лица со попреченост и

• долгорочно невработени лица

Повик за вклучување на млади лица во проектот “Fast Forward”

ПРО ЛОКАЛ објавува ПОВИК за вклучување на 15 млади лица од општините Новаци, Могила, Демир Хисар, Долнени, Кривогаштани, Ресен и Крушево во активностите на проектот “Fast Forward – „Развој на вештини на младите од Пелагонија за подобра иднина”. Истиот може да го најдете во продолжение:

Интерен оглас бр. 01/2022 за пополнување на работни места со унапредување на административни службеници во општина Новаци

20.01.2023 – Дополнување:

Соопштение за одржување на 21та седница на Совет на општина Новаци

21-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 27.12.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 20-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и одобрување на Буџетски календар за 2023 год.;
 3. Разгледување на Предлог-Буџетот на Општина Новаци за 2023 год., усвојување на Буџет на Општина Новаци за 2023 год., и донесување на Одлука;
 4. Разгледување на Образложение на Буџетот на Општина Новаци за 2023 год.;
 5. Разгледување на Одлука за одредување на вредноста на бодот за државните службеници за 2023 год.;
 6. Разгледување на Одлука за одредување на вредноста на бодот за техничкиот персонал за 2023 год.;
 7. Разгледување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Новаци за 2023 год.;
 8. Разгледување и донесување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Новаци за 2023 год.;
 9. Разгледување и донесување на Програма одржување на локалните водоводи во Општина Новаци за 2023 год.;
 10. Разгледување и донесување на Програма за одржување на јавна чистота (јавни површини, паркови, зеленило и рекреативни површини на територијата на Општина Новаци за 2023 год.;
 11. Разгледување и усвојување Програма за работа на Јавното претпријатие за Комунални Дејности „ Комунална Хигиена “– Новаци за 2023 год.;
 12. Разгледување и усвојување на Годишен план за јавни набавки на ЈПКД „Комунална Хигиена“ – Новаци за 2023 год.

Соопштение за одржување на 20та седница на Совет на општина Новаци

20-тата седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 15.12.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 19-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разглеување и усвојување на Нацрт – Буџет на Општина Новаци за 2023год.;
 3. Разгледување и усвојување на План за изменување и дополнување на Планот на програма за развој – развојна потпрограма „Изградба на индустриска зона “ с.Новаци (бр.14-955/10 од 07.11.2022г);
 4. Разгледување и донесување на Годишен план за јавни набавки на Општина Новаци 2022г.- измена ноември 2022г. (набавка на услуги за Новогодишно украсување);
 5. Разгледување и донесување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РСМакедонија на подрачјето на Општина Новаци за 2023год.;
 6. Разгледување и донесување на Програма за активностите на Општина Новаци во областа на Локалниот економски развој во 2023год.;
 7. Разгледување и донесување на Програма и Акционен план за социјална заштита на граѓаните на Општина Новаци за 2023год.;
 8. Разгледување и донесување на Програма за активностите на Општина Новаци во областа на образование за 2023 год.;
 9. Разгледување и донесување на Програма за култура, култутни активности, културни и др. манифестации на Општина Новаци за 2023год.;
 10. Разгледување и донесување на Програма за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската  инфраструктура  на Општина Новаци за 2023год.;
 11. Разгледување и донесување на Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Новаци за 2023год.;
 12. Разгледување и донесување на Одлука за кофинансирање на Општина Новаци во проектот:„Подобар квалитет на животот на населението и заштита на животната средина во Пелагонискиот регион преку планирање и инвестиции во комуналната ифраструктура“;
 1. Разгледување на Барање од група жители на село Новаци за градежен матерјал за изработка на настрешница;
 2. Разгледување на Барање од група жители на село Новаци за градежен матерјал за изработка на детски парк од група жители на село Новаци;
 1. Разгледување на Барање од Месна Зедница на село Будимерци за градежен матерјал (цемент) за изградба на базен во црквата „Св. Никола“
 2. Разгледување на Барање од Еколошкото друштво „Кајмакчалан“ с.Маково за финансиска поддршка на проект за заштита на географско потекло (брендирање) на мариовскиот мед;
 3. Разгледување на Барање од Трајче Таневски од с.Бач за поставување на цевка Ф-300 на патот кој води до неговата нива;
 4. Разгледување на Барање од Драги Каранфиловски за решавање на случајот со капелата намената за селата Горно и Долно Агларци;
 5. Разгледување на Барање од Гоце Стојановски од с.Новаци за исплата за извршена работа во соблекувалните на фудбалскиот стадион во с.Новаци;
 6. Советнички прашања.

Соопштение за одржување на 19та седница на Совет на општина Новаци

19-тата седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 24.11.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување на Записникот од 18-та седница на Совет на Општина Новаци

 1. Предлог – Програма за зимско одржување на проодноста на општинските патишта и улици на територијата на општина Новаци за сезоната 2022/23 година.
 1. Предлог – Развоен план за комунални дејности на територијата на општина Новаци за период  2023-2025.
 1. Предлог – Програма за животна средина на општина Новаци за 2023г.
 1. Предлог – Одлука за пренамена на средствата во Буџетот на општина Новаци за 2022г.
 1. Предлог – Годишен план за јавни набавки на општина Новаци за 2022г. – измена Ноември 2022г. (санација на тоалети во ООУ „Славко Лумбарковски“- Новаци)
 1. Предлог- Одлука за формирање на Комисија за попис на општина Новаци.
 1. Барање од одделението за Неврологија при Клиничка болница – Битола за набавка на електричен бојлер за потребите на одделението.
 1. Барање за финансиски средства во висина од 45 350,00 ден. од  КУД „Новаци“ за превоз на играорците до Струга, Охрид, Витолиште , Конче – Радовиш
 1. Барање од Николче Мицевски за поддршка на промоција на неговиот нов солистички албум со инструментална музика „NEW ERA“
 1. Барање од црковно иницијативен одбор од с.Сливница (барањето е во повеќе ставки)
 1. Барање од Благоја Дојчиновски од с.Новаци за асвалтирање на патот што води до куќата
 1. Барање од Гоце Стојановски од с.Новаци за исплата за извршена работа во соблекувалните на фудбалскиот стадион во с.Новаци
 1. Барање од  Драги Лаковски од с.Новаци за финансиска помош поради пожар на семејната куќа (во прилог Записник за  штета од пожар ( бр.од Комисијата за проценка на штета од елементарни и други непогоди)

Дополнување : Барања  за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош

 • Доста Трајковска од с.Велесело бр. 08-936/1 од 20.10.2022г.
 • Целе Тодорчески од с.Далбеговци бр.08-544/1 од 13.05.2022г.
 • Мише Ѓоргиевски од с.Добромири бр.03-994/1 од 14.11.2022г.

Соопштение за одржување на 18та седница на Совет на општина Новаци

18-тата седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 07.11.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување на Записникот од 17-та седница на Совет на Општина Новаци

 1.  Измени на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Новаци за 2022г.
 2. Предлог – Одлука за кофинансирање за изградба на дел од патот од с.Градешница до манастир „Св.Илија“ (Брен).
 3. Предлог – Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка  помеѓу Општина Новаци и Општина Битола  за вршење на определени работи од надлежност на заштита на животната средина (овластено лице за одобрување на елаборат за заштита на животната средина ) од страна на општина Битола во корист и за сметка на Општина Новаци
 4. Предлог – Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка  помеѓу Општина Новаци и Општина Битола  за вршење на определени работи од надлежност на инспекциски надзор (овластен инспектор  за животна средина и комунален инспектор) од страна на општина Битола во корист и за сметка на Општина Новаци
 5. Предлог – Одлука за одобрување на финансиски средства за одбележување за прослава на Новата 2023 година, Божиќните празници и празникот Богојавление (Водици)
 6. Развојни Програми за индустриската зона во с.Новаци и канализационен систем  во с.Добромири за 20232025.
 7. Барање за финансиски средства во висина од 75 000,00 ден од ЗФК „Новаци 2011“-Новаци
 8. Барање за спонзорство од Здружение на граѓани ФК „Пелистер Ветерани Профи“ .
 9. Барање од М.З. на с.Грумази за санација на локален пат.
 10. Барање за одобрување на градежен материјал (50 метри цевка Ф 150) за одвод на атмосверка вода од Благоја Јовановски од с.Новаци

Дополнување : Барања  за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош

Соопштение за одржување на 17та седница на Совет на општина Новаци

17-тата седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 20.10.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување на Записникот од 16-та седница на Совет на Општина Новаци

 1. Извештај за организација на манифестацијата „Фестивал на жетвата“- Новаци 2022г.
 2. Предлог – Измена и дополнување на годишна програма за изработка на урбанистички планови на територија на општина Новаци за 2022г.
 3. Предлог – Одлука за разрешување на членови и именување на нови членови на Комисијата за утврдување на штети од земјотрес
 4. Предлог – Решение за именување на членови на заедничката Комисија за подготовка на предлог – актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Новаци.
 5. Предлог за разрешување и именување на нов член во Надзорен одбор за контрола на матерјално-финансиско работење на Меѓуопштинското јавно претпријатие “ПЕЛАЛИНК“ – Битола
 6. Предлог за разрешување и именување на нов член во Управен одбор на Меѓуопштинското јавно претпријатие “ПЕЛАЛИНК“ – Битола
 7. Именување на нов член на Надзорен одбор на ЈПКД “Комунална Хигиена“ – Новаци
 8. Измена и дополнување на Годишен план за вработување на општина Новаци за 2022г.
 9. Предлог – Одлука за поставување на јарболи на регионалниот пат Р-511 во с.Новаци за одбележување на државни празници
 10. План за фискална одржливост и поддршка на економски раст: политики, препораки, мерки и индикатори (Влада на Р.С.Македонија)
 11. Барање од ЗУСК ( Здружение на училиштен спортски клуб ) „Славко Лумбарковски“ с.Новаци за финансиски средства во висина од 130 000,00 ден. за реализација на активностите во учебната 2022/23 година.
 12. Барање од ПЗУ „Поликлиника Др. Соња“ с. Новаци за финансиска помош во реализација на поставување на парно на палети за кое е потребна инвестиција од
  260 000,00 ден.
 13. Барање од Гоце Неделковски со потекло од с.Тепавци (повратник во с.Тепавци) за обезбедување на градежен матерјал ( полиетиленско црево со должина од 150 м и спојки) за приклучување на локалниот селски вододвод.
 14. Барање од М.З. на с.Скочивир за поправка на патот во должина од 2 км. кој води од рекреативниот центар „Коњарка“ до манастирот “Св.Лука и Св.Наум Охридски“

Дополнување : Барања за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош

Соопштение за организирање на Јавен увид на урбанистички проект вон опфат на УП – Фекална канализациона мрежа и пречистителна станица во с.Добромири

Почитувани, почнувајќи од 07.10.2022 година до 22.10.2022 година, Општина Новаци организира Јавен увид на урбанистички проект вон опфат на УП – Фекална канализациона мрежа и пречистителна станица во с.Добромири.

Линкот до урбанистичкиот проект можете да во најдете ОВДЕ.

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета

Почитувани, ве известуваме дека во период од 29.09.2022 година, до 29.10.2022 година секој работен ден од 08:00 до 15:30, општина Новаци организира јавна анкета и јавна презентација по Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2 – лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија КО Новаци – вон град Општина Новаци, планси период 2021-2026, која ќе се спроведе со излагање на Планот во просториите на општина Новаци.

Back to top
Skip to content