Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ИСТОРИЈА

ГЕОГРАФИЈА

ИНСТИТУЦИИ

НАСЕЛБИ

ЕКОНОМИЈА

ИНФРАСТРУКТУРА

ГРБ И ЗНАМЕ НА ОПШТИНА НОВАЦИ

СТОПАНСКИ СУБЈЕКТИ ВО ОПШТИНА НОВАЦИ

МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТИНА НОВАЦИ

Општината Новаци е значајна општина во Битолското поле, односно југозападниот дел на рамницата Пелагонија. Општината е крстосница на регионалните патишта: патот Битола-Новаци-Маково го поврзува битолскиот дел на Мариово, исто така југоисточно од Новаци патот што води кон селата Брод и Бач, а на север кон Добрушево-Тополчани-Прилеп. Новаци секогаш претставувало центар на управна единица. Општината се вбројува во редот на поголемите општини во Република Северна Македонија.

Според историските сознанија, во изминатите пет и пол векови на овој простор живеело македонско население. И за време на Отоманската империја Новаци претставува централна населба во Битолското поле. Општината е основана по Балканските војни, а Новаци останува централна населба и за време на српската и бугарската окупација. По Втората Светска Војна, Новаци станува општински центар. Во историјата животот на овие простори не бил лесен, населението кое живеело тука било изложено на разни притисоци и неволји – тука поминувале крстоносци, вандали, Арменци, Турци Османлии, Србите, Бугарите… но никој не успеал да го уништи духот и идентитетот на македонското население кое опстанало и ќе продолжи да опстанува на овој простор.

Според последниот попис направен во 2021 година, Општина Новаци брои вкупно 2648 население, односно 855 домаќинства кои живеат во 1395 станови, што ја прави општината една од најретко населените општини во државата.

 Вкупно попишаниВкупно резидентно населениеВкупно нерезидентно неселение
Пол – ВКУПНОМажиЖениПол – ВКУПНОМажиЖениПол – ВКУПНОМажиЖени
Новаци         
Етничка припадност – ВКУПНО2 7261 4231 3032 6481 3771 271784632
Македонци2 4971 3081 1892 4271 2661 161704228
Албанци47173046172911
Турци32111211
Роми
Власи
Срби431431
Бошњаци
Други неспомнати191271495532
Не се изјасниле1111
Непознато1111
Лица за кои податоците се превземени од административни извори15480741548074
 Пол – ВКУПНОМажиЖени
Возрасна група – ВКУПНО0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485+Возрасна група – ВКУПНО0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485+Возрасна група – ВКУПНО0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485+
Новаци2 648891171731221211551451811721611802332262221259670601 3774360846263837786958294132130131624630171 2714657896058726895777986101969163504043

Извор: Макстат база на податоци

Поголеми индустриски објекти во општината се: Рударско-енергетскиот комбинат Битола, Земјоделскиот комбинат Пелагонија, Фабриката за производство на енергетски машини и турбини ФОД и други.

Основни стопански гранки се: поледелство, сточарство, пчеларство и други. Се одгледуваат житни растенија и разни фуражни и градинарски култури, крупен и ситен добиток и живина.

Централна населба во општината е Новаци – развиено село со 1283 жители, односно 36% од вкупното население во општината. Во општината постојат полициска, здравствена и ветеринарна станица, детска игротека „Бамби“, компјутерски центар, два интернет клубови, центар за изучување странски јазици.

Општина Новаци со новиот Закон за територијална организација на единиците на локална самоуправа во Република Северна Македонија ја сочинуваат досегашните општини Бач, Новаци и Старавина – општини кои припаѓаат на категоријата на рурални општини.

Во Новаци се наоѓа централното основно училиште „Славко Лумбарковски“, со подрачни училишта во селата Бач, Дедебалци, Живојно, Брод, Добромири, Рибарци итн.

Позначајни манифестации се: Традиционални Пелагониски културно-научни средби, Мариовски ракувања и др.

Општината Новаци е поставена на современите законодавни европски начела и принципи, со примена на Европската повелба за локалната самоуправа, усвоена од Советот на Европа. Се грижи за урбанистичкото планирање, уредување на просторот на градежното земјиште, заштита и унапредување на животната средина, грижа за економскиот развој и подобрување на животниот развој на населението, развивање на културата, науката, образованието и уметноста, преку негување на фолклорот, верските обичаи, заштита на природните реткости и др.

Back to top
Skip to content