Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Во општината Новаци, покрај локалната самоуправа постојат и истурени единици на министерства или центри од Битола со посебна дејност кои остваруваат посебни цели во развојот на стопанството, грижа за безбедноста, за зачувување на здравјето на човекот и стоката, за развојот на стопанството и образованието, за културно-уметничкиот и спортскиот живот и општо целокупно го организирале животот на овој регион. Денес, на подрачјето на општината Новаци успешно работат: ОУ „Славко Лумбарковски“ со свои подрачни училишта, Матична служба – под управа на Министерството за правда, Здравствена станица, Библиотека – под НУУБ-Битола, Полициска станица под управа на МВР-Битола, Здруженија и клубови (Спортски клуб, Друштво за лов и риболов, КУД за негување на фолклорот-песни, ора и танци), Установени „Пелагониски средби“ за поттикнување и негување на уметничкото творештво од областа на книжевноста, историјата, етнологијата и др. Училиштето редовно одржува натпревари за докажување на знаењата од областа на јазикот и математиката. Редовно се одржуваат и спортски натпревари од регионален и државен карактер.

Матична служба

Матичната служба е организирана во 5 матични канцеларии ви селата: Новаци, Суводол, Старавина, Бач и Маково. Во споменатите населби постоеле некогашните Месни канцеларии, кои покрај другото, ја вршеле и матичната евиденција на подрачјето. Матичната служба има за задача да ја води педантно, ажурно и навреме евиденцијата за жителите од населбите кои се под нејзина управа, да врши регистрирање на новородени, венчани и починати, да издава уверенија, изводи за жителите што се набележани во евиденцијата. Од постојната документација се констатира дека матичната евиденција може да датира од 1900 година.

Контакт: 047/282 114

Полициска станица

Полициската станица во с. Новаци одржува ред и мир на подрачјето на општината, непосредно соработува со пограничната полиција бидејќи добар дел од општинскиот простор се граничи со Р. Грција. Пред окрупнување на општината постоеше полициска станица и во с. Старавина. Според извештаите на оваа полициска станица на подрачјето од општината Новаци не постојат покрупни прекршувања на државните законски норми и Уставот. Полициската служба е сместена во посебна зграда, наменета за станицата. Се смета дека зданието датира од поранешниот период под српска окупација, реновиран по НОБ, додека во 2006 ускладен со современите законски норми и правила, донесени во Р. Македонија.

Контакт: 047/282 122

Back to top
Skip to content