Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Општинска зграда

Адреса: с. Новаци
Е-маил: novacio@t.mk
Е-маил: opstina@opstinanovaci.gov.mk
Телефон: +389 (0)47 203 060
Факс: +389 (0)47 203 060

Секретар

Стевче Ангелевски
Е-маил: sekretar@opstinanovaci.gov.mk
Телефон: +389 (0)47 203 060
Локал 120

Одделение за финансиски прашања

Оливера Димитровска
Раководител:
Е-маил: olivera.dimitrovska@opstinanovaci.gov.mk
Телефон: +389 (0)47 203 060
Локал 117

Одделение за правни, општи работи и јавни дејности

Ристе Момоковски
Советник за подготовка на седници на Советот на општината
Е-маил: riste.momokovski@opstinanovaci.gov.mk
Телефон: +389 (0)47 203 060
Локал 123

Одделение за комунални дејности, сообраќај, урбанизам и заштита на животна средина и локален економски развој

Летка Јовановска
Раководител
Е-маил: letka.jovanovska@opstinanovaci.gov.mk
Телефон: +389 (0)47 203 060
Локал 102

Одделение за управување со човечки ресурси

Ирена Поповска Талевска
Советник за управување и координирање со човечки ресурси
Е-маил: irena.p.talevska@opstinanovaci.gov.mk
Телефон: +389 (0)47 203 060
Локал 101

Одделение инспекциски надзор – Инспекторат

Анѓелка Ангеловска
Советник – овластен инспектор за животна средина и комунални дејности:
Е-маил: angelka.angelovska@opstinanovaci.gov.mk
Телефон: +389 (0)47 203 060
Локал 106

Контакт лице за помош и спроведување на странки кои имаат некаков вид и степен на попреченост

Николина Лозановска
Е-маил: nikolina.lozanovska@opstinanovaci.gov.mk
Телефон: +389 (0)47 203 060
Локал 123

Јавни набавки

Филип Радевски
Советник за јавни набавки и администрирање со движниот имот на општината
Емаил: radevski.f@gmail.com
Телефон: +389 (0)47 203 060
Локал 119

Контактирајте не

Доколку сакате да нe контактирате пополнете ја формата подолу, Ви стоиме на располагање во секое време.    Back to top
    Skip to content