Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Општинска зграда

Адреса: с. Новаци
Е-маил: novacio@t.mk
Е-маил: opstina@opstinanovaci.gov.mk
Телефон: +389 (0)47 203 060
Факс: +389 (0)47 203 060

Одделение за финансиски прашања

Оливера Димитровска
Раководител:
Е-маил: olivera.dimitrovska@opstinanovaci.gov.mk
Телефон: +389 (0)47 203 060
Локал 117

Одделение за правни, општи работи и јавни дејности

Анета Киселоска
Раководител
Е-маил: aneta.kiseloska@opstinanovaci.gov.mk
Телефон: +389 (0)47 203 060
Локал 119

Одделение за комунални дејности, сообраќај, урбанизам и заштита на животна средина и локален економски развој

Летка Јовановска
Раководител
Е-маил: letka.jovanovska@opstinanovaci.gov.mk
Телефон: +389 (0)47 203 060
Локал 102

Одделение за управување со човечки ресурси

Ирена Поповска Талевска
Советник за управување и координирање со човечки ресурси
(одговорно лице за информации од јавен карактер)
Е-маил: irena.p.talevska@opstinanovaci.gov.mk
Телефон: +389 (0)47 203 060
Локал 121

Јавни набавки

Филип Радевски
Советник за јавни набавки и администрирање со движниот имот на општината
Емаил: radevski.f@gmail.com
Телефон: +389 (0)47 203 060
Локал 107

Офицер за отворени податоци

Игорче Ристески
Советник за електрична инфраструктура во проектите за економски развој
Емаил: risteski.igorce@opstinanovaci.gov.mk
Телефон: +389 (0)47 203 060
Локал 124

Контакт лице за помош и спроведување на странки кои имаат некаков вид и степен на попреченост

Николина Лозановска
Советник за подготовка на материјали и документи од областа на здравствената, социјалната и детската заштита
Е-маил: nikolina.lozanovska@opstinanovaci.gov.mk
Телефон: +389 (0)47 203 060
Локал 123

Контактирајте не

Доколку сакате да нe контактирате пополнете ја формата подолу, Ви стоиме на располагање во секое време.    Back to top
    Skip to content