Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Стевче Стевановски

Градоначалник

Стевче Стевановски е роден во Добромири, Општина Новаци, каде што и живее со својата сопруга и трите деца. Средно училиште завршил во Битола, СОЗУ „Кузман Шапкарев“ Битола, завршен IV степен, звање: земјоделски техничар. Завршил факултет за земјоделски науки и храна при Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје – завршен VII/1 степен, насока: поледелство, стекнато звање : дипломиран земјоделски инженер – агроном на тема: „ Енергетско-економска оценка на технологијата на производство на тутун кај индивидуалните производители“.

Стевче има богато работно искуство во приватен сектор, а од 2015 година работи како советник за локална инфраструктура, сообраќај и заштита на животната средина во Општина Новаци.

Станува Градоначалник на општина Новаци на Локалните Избори во 2021 година. Назначен е на функцијата на 29.10.2021 година.

Доаѓа од редовите на политичката партија на ВМРО-ДПМНЕ.

Приемен ден кај градоначалникот на Општина Новаци е секој работен ден, од 08:00 до 15:00 часот. Покрај лично, градоначалникот може да го исконтактирате преку КОНТАКТ ФОРМАТА на ВЕБ страницата на Општина Новаци, преку порака на неговата фан страна: https://www.facebook.com/StevcheStevanovski или на:

email: gradonacalnik@opstinanovaci.gov.mk Телефон: 047/20 30 60

Анкетниот лист на градоначалникот Стевче Стевановски, објавен на ДКСК може да го најдете на следниот ЛИНК.

Надлежностите на градоначалникот на општината се:

(1) Градоначалникот:

1. Ја претставува и застапува општината;

2. Ја контролира законитоста на прописите на советот;

3. Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината;

4. Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;

5. Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на општината;

6. Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот;

7. Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;

8. Го извршува буџетот на општината;

9. Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;

10. Редовно го известува советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;

11. Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;

12. Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;

13. Раководи со општинската администрација;

14. Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон. 4

15. Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со закон и статутот и

16. Врши други работи утврдени со закон и со статутот.

(2) Градоначалникот може да овласти раководен службеник на општината да ја води постапката и да решава во управни работи, како и да потпишува акти.

Нето платата на градоначалникот изнесува 91.348,00 денари

Back to top
Skip to content