Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Огласи и соопштенија

Јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори

Почитувани, јавниот оглас за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори кои ќе учествуваат во спроведувањето на Пописот на население, во период од 05 30.09.2021, можете да го најдете ТУКА.

Јавен повик за учество на Културно-Забавно Лето Новаци 2021

Почитувани, повикот како и апликацијата за учество на Културно-Забавно Лето Новаци 2021 може да ги симнете од линковите подолу:

Јавен повик за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на општина Новаци за 2021 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации

Почитувани, во документот подолу можете да го најдете Јавниот повик кој го објавува општина Новаци за прибирање на барања за користење средства од Буџетот за 2021 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации.

Известување формирање на партиципативно тело во областа на урбанизмот

Почитувани, подолу го имате известувањето за продолжување на рокот за пријавување во врска со Јавниот оглас за формирање на партиципативното тело во областа на урбанизмот.

Решение за неприфаќање на пристигнати барања од здруженија и фондации

Почитувани, подолу го имате решението за неприфаќање на сите пристигнати барања – пријави по Јавен Повик за прибирање на барања за користење на средства од буџетот на општина Новаци за 2020 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации.

Јавна презентација, јавна анкета

Почитувани, во документот прикачен подолу можете да го најдете соопштението со кое се известуваат граѓаните и правните лица од просторот опфатен со Архитектонско – Урбанистички Проект за формирање на градежни парцели на дел од КП 1394/1 (КП 1394, КП 1394/9, КП 1394/10, КП 1394/11, КП 2009/1, КП 2009/5, КП 1221/1, КП 1221/2 и КП 1241/1), КО Новаци за намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија (Г3 – Сервиси и Г4 – Стоваришта), согласно општ акт за село Новаци, општина Новаци и изработувач ИН – ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија – Скопје, дека општина Новаци организира ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА и ЈАВНА АНКЕТА.

Back to top