Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Огласи и соопштенија

Соопштение за одржување на 49та седница на Совет на општина Новаци

49та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 08.07.2024 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 48-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и донесување на Одлука за започнување на постапка за давање под закуп на недвижни стари – деловни простории;
 3. Разгледување и усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци за учебната 2023/24 година;
 4. Разгледување и усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци за учебната 2024/25 година;
 5. Разгледување на Барање за трајно отстапување на столици од Здружение на пензионери – Битола, огранок на пензионери Општина Новаци;
 6. Советнички прашања.

Дополнување: Барања за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош.

Соопштение за одржување на 48ма седница на Совет на општина Новаци

48ма седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 16.06.2024 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 47-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и донесување на Одлука за одобрување на финансиски средства за организирање на „Фестивал на жетвата – Новаци 2024“;
 3. Разгледување и донесување на Одлука за примање на донации од правни и физички лица за организирње на манифестацијата „Фестивал на жетвата – Новаци 2024“;
 4. Разгледување и донесување на Одлука за одобрување на финансиски средства за сопствено учество на Општина Новаци во програмата на УНДП: Општинско корисна работа 2024/25 год., за реализација на проектот „Ранливи категории 5“;
 5. Разгледување и донесување на Одлука за формирање на Општински Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата;
 6. Разгледување и донесување на Програма за измена и дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Новаци за 2024 год.;
 7. Разгледување и усвојување на Годишен план за вработување за 2024 год. на ООУ „Славко Лумбарковски“ Новаци;
 8. Разгледување и донесување на Одлука за давање на согласност на Преглед за формирање на чисти паралелки од I до IX одделение во ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци за учебната 2024/25 год.;
 9. Разгледување и донесување на Одлука за давање на согласност на Преглед за формирање на комбинирани паралелки од I до V одделение во ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци за учебната 2024/25 год.;
 10. Разгледување на Барање за финансиска помош од Организационен одбор „Пецак – ПМ 2001“ за организирање на меморијалниот турнир во мал фудбал;
 11. Разгледување и усвојување на Финансиски извештај за работењето на МЈП „ПЕЛАЛИНК“ Битола за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 год.;
 12. Разгледување на Барање за согласност за линеарно зголемување на платите на вработените на МЈП „ПЕЛАЛИНК“ Битола;
 13. Советнички прашања.

Дополнување: Барања за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош.

Јавн повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско-Корисна работа

Се повикуваат сите евидентирани невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-Корисна работа, проект „Ранливи категории 5“ за работно ангажирање со скратено работно време од 9 (девет) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување – Центар за вработување Битола.

Јавен повик за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани, фондации, како: спортски клубови, месни заедници, црковни одбори, културно-уметнички друштва, верски заедници и слично од Буџетот на Општина Новаци за 2024 година

Почитувани, јавниот повик за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани, фондации, како: спортски клубови, месни заедници, црковни одбори, културно-уметнички друштва, верски заедници и слично од Буџетот на Општина Новаци за 2024 година и потребните документи можете да ги најдете подолу:

Соопштение за одржување на 47ма седница на Совет на општина Новаци

47ма седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 31.05.2024 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 46-та седница на Совет на Општина
  Новаци;
 2. Разгледување и донесување на Одлука за сопствено учество (кофинансирање) на
  Општина Новаци во вториот повик за финансирање на техничка документација за
  инфраструктурни проекти, како втора фаза на проектот ,,Јакнење на општинските капацитети за
  имплементација на проекти (2022-2026) финансиран од Шведска и Бирото за регионален
  развој во РС Македонија,,;
 3. Разгледување и донесување на Одлука за прифаќање на донација за изработка на
  проект за скејт парк во Новаци;
 4. Разгледување и донесување на Одлука за изработка на проект за пречистителна
  станица во Новаци;
 5. Советнички прашања.

Соопштение за одржување на 46та седница на Совет на општина Новаци

46та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 26.04.2024 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 45-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Новаци за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2024 до 31.03.2024 год.;
 3. Разгледување и донесување на Одлука за сопствено учество -кофинансирање на Општина Новаци во реализација на активностите на проект „Зајакнување на луѓето од Пелагонија – II“ ( Small- Scale пилот проекти)
 4. Советнички прашања

Соопштение за одржување на 45та седница на Совет на општина Новаци

45та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 01.04.2024 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 44-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и донесување на Програма за субвенционирање на трошоци од работењето на ЈПКД „Комунална хигиена“ Новаци за 2024г;
 3. Разгледување и донесување нa Правилник за користење на службени мобилни телефони за Градоначалникот, советниците и вработените во општинската администрација на Општина Новаци;
 4. Разгледување на Барање за субвенционирање од ЈПКД „Комунална хигиена“ Новаци;
 5. Советнички прашања.
Back to top
Skip to content