Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Огласи и соопштенија

Соопштение за одржување на 30та седница на Совет на општина Новаци

30-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 13.06.2023 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 29-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и усвојување на Ребаланс на Буџетот на Општина Новаци за 2023г.  и донесување на Одлука;
 3. Разгледување и донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Новаци за 2023 година;
 4. Разгледување и донесување на Одлука за одобрување на финансиски средства за сопствено учество на Општина Новаци во програмата на УНДП: Општинско корисна работа 2023/24 год. за реализација на проектот „Ранливи категории 4“;
 5. Разгледување и донесување на Одлука за одобрување на финасиски средства за организирање на „Фестивалот на жетвата“ во 2023 година;
 6. Разгледување и донесување на Одлука за давање на согласност на Преглед за формирање на чисти паралелки од I до IX одделение во ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци за учебната 2023/24 год.;
 7. Разгледување и донесување на Одлука за давање на согласност на Преглед за формирање на комбинирани паралелки одI до V одделение во ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци за учебната 2023/24 год.;
 8. Разгледување на Список на ученици од ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци кои користат превоз во учебната 2023/24 год.;
 9. Разгледување на Барање за реализација на молеро – фарбарски работи, промена на под и промена на електрично светло во централното ООУ „Славко Лумбарковски“- Новаци и подрачните училишта;
 10. Разгледување и усвојување на Решенија за ликвидно работење на ЈПКД „Комунална Хигиена“ – Новаци;
 11. Разгледување и усвојување на Финансиски извештај за работењето на ЈПКД „Комунална хигиена“ – Новаци за период од 01.01.2023 до 31.03.2023 год.;
 12. Разгледување и давање на согласност на Правилник за основна плата и додатоците на плата на вработените во ЈПКД „Комунална хигиена“ – Новаци;
 13. Разгледување на Барање од ЈОУДГ „Бамби“ за финансиски средства за набавка на огревно дрво за грејна сезона 2023/24 г.;
 14. Разгледување на Барање од КБК „Самурај “- Битола за финасиски средства за организирање на спортска манифестација „Промоција на кикбокс спортот и боречките вештини “;
 15. Разгледување и донесување на Одлука за постапување по препораките на Фудбалската Федерација на Македонија за фудбалскиот стадион во с.Новаци;
 16. Разгледување и донесување на Одлука за примање на донации од правни и физички лица за организирње на манифестацијата „Фестивал на жетвата – Новаци 2023 г.“;
 17. Разгледување и донесување Одлука за примање на донација од Градежен институт  Македонија,  АД Скопје, за изработка на Основен проект за изградба на улица во состав на Индустриската зона Новаци;
 18.  Советнички прашања.

Дополнување: Барања  за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош.

Јавен повик за организирање на ПОВТОРНА јавна презентација и јавна анкета

Општина Новаци организира ПОВТОРНА јавна презентација и јавна анкета по урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2 – лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија КО Новаци – вон град Општина Новаци за плански период 2021 – 2026 година.

Јавен повик ОКР 2023

Почитувани, Општина Новаци во соработка со Агенција за вработување на РСМ (АВРСМ) објавува повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа. Можете да аплицирате во канцелариите на Агенција за вработување – Центар за вработување Битола во периодот од 01.06.2023 до 07.06.2023 година, од 08:00 до 14:00 часот.

Соопштение за одржување на 29та седница на Совет на општина Новаци

29-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 10.05.2023 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

1. Разгледување и усвојување на Записникот од 28-та седница на Совет на Општина Новаци;

2. Разгледување и донесување на измени и дополнувања на Програма за изработка на урбани планови на територијата на Општина Новаци за 2023 г.;

3. Разгледување и донесување на Одлука за поднесување на барање за гранд на Јавниот повик за барања за обезбедување на финансиска помош во изработка на техничка документација за приоритетни инфраструктурни проекти во рамките на Фондот за техничка документација;

4. Разгледување на Барање од Здружение меморијален турнир во мал фудбал “ПЕЦАК – ПМ 2001“ за организирање на традиционален меморијален турнир во мал фудбал во чест и сеќавање на Пеце Матичевски од с.Новаци;

5. Советнички прашања.

Соопштение за упис на првоодделенци во ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци

Почитувани родители, училиштето ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци ќе врши запишување во прво одделение од 02.05.2023 година за децата родени од 01.07.2017 година до 31.01.2018 година.

Бесплатни гинеколошки прегледи во Општина Новаци

Во Општина Новаци започува со работа мобилната амбуланта во која се нудат бесплатни гинеколошки прегледи за жените од населените места од оваа Општина, со цел превенција од рак на грлото на матката.

„Ги известуваме сите жени на територијата на Општина Новаци , кои сакаат да извршат бесплатен гинеколошки преглед, вклучувајќи и ПАП тест, да се обратат или да се пријават на тел број 047-236-019 во Општинска ораганизација на Црвен Крст Битола за закажување на термин.

Мобилната амбулантата започнува со работа во месец Мај, а пријавените дополнитено ќе бидат известени за датум и време на одржување на прегледите.

Со работата на мобилната амбуланта треба да се зголеми бројот на жени од ранливите групи и од руралните и оддалечените места кои ќе направат бесплатни гинеколошки прегледи и да се подигне свеста за важноста од редовни скрининзи. Прегледите се најдобра заштита од рак на грлото на матката.

Контролите ги вршат гинеколози од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и повеќе болници во државата.

Работата на мобилните амбуланти е овозможена со поддршка на Министерството за здравство, Македонската асоцијација на гинеколози и опстетичари –МАГО,Македонското лекарско друштво, Црвениот крст и УНФПА – Фондот за население на Обединетите нации .

Соопштение за одржување на 28та седница на Совет на општина Новаци

28-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 24.04.2023 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

1. Разгледување и усвојување на Записникот од 27-та седница на Совет на Општина Новаци;

2. Разгледување и донесување на Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Новаци за 2023 г.;

3. Разгледување и усвојување на Извештај – преглед за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Новаци за 2022 г.;

4. Разгледување и донесување на Програма за изградба и одржување на локалните патишта и улици во Општина Новаци за 2023 г.;

5. Разгледување и донесување на измени и дополнувања на Програма за изработка на урбани планови на територијата на Општина Новаци за 2023 г.;

6. Разгледување и донесување на Програма за одбележување значајни настани и истакнати личности со спомен обележја за период од пет години во Општина Новаци;

7. Разгледување и усвојување на Програмата за начинот на изведување на училишни ексурзии и други слободни активности за учебната 2022/2023 година на ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци за учениците од III (трето), VI (шесто ) и IX (деветто) одделение;

8. Разгледување и усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Новаци за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2023 до 31.03.2023 год.;

9. Разгледување и усвојување на Квартален извештај за извршување на буџетот на  Установата ОУ „Славко Лумбарковски“ за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2023 до 31.03.2023 год.;

10. Разгледување и усвојување на Квартален извештај за извршување на буџетот на  ЈОУДГ „Бамби“ – Новаци за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2023 до 31.03.2023 год.;

11. Разгледување и усвојување на Извештај од Комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР при советот на Општина Новаци по објавен јавен повик за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани, фондации како спортски клубови, месни заедници, црковни одбори, културно – уметнички друштва, верски заедници и сл. од буџетот на Општина Новаци;

12. Разгледување и донесување на Одлука за одобрување на финансиски средства за престојување на преставници од Општина Новаци во Општина Хрпелје – Козина, Република Словенија;

13. Разгледување на Барање од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за финансиска поддршка во организирање на отворен ден под мотото „УКЛО со пријателите – нови перспективи“;

14. Советнички прашања.

Дополнување: Барања  за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош.

Соопштение за организирање на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистичкиот план со намена В5.1 – Црква „Св. Петар и Павле“ на дел од К.П. бр. 1820, К.О. Рапеш, м.в. „Осој“, Општина Новаци

Почитувани, ве информираме дека Општина Новаци организира авен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистичкиот план со намена В5.1 – Црква „Св. Петар и Павле“ на дел од К.П. бр. 1820, К.О. Рапеш, м.в. „Осој“, Општина Новаци. Истиот ќе трае 15 дена, почнувајќи од 12.04.2023 до 29.04.2023 година, секој работен ден од 8:30 д0 15:30 часот.

Јавен повик за финансиска поддршка за надомест на дел од трошоците за набавка на материјали за подигање на пластеници за сопствени потреби

Почитувани, Градоначалникот на Општина Новаци објавува јавен повик за финансиска поддршка за надомест на дел од трошоците за набавка на материјали за подигање на платеници за сопствени потреби.

Со овој повик ќе се субвенционираат дел од трошоците за подигување на пластеници за сопствени потреби и се утврдуваат корисниците, начинот, постапката, вкупен износ, максималниот износ, критериумот за избор, прифатливите трошоци и придружните документи за докажување на трошоците кои се однесуваат на доделувањето на неповратна, еднократна финансиска поддршка за надоместување на дел од трошоците за набавка на материјали за подигање на пластеници за производство на еколошки-органски земјоделски производи за сопствени потреби на жителите на територијата на Општина Новаци.

Соопштение за одржување на 27та седница на Совет на општина Новаци

27-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 27.03.2023 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

1. Разгледување и усвојување на Записникот од 26-та на Совет на Општина Новаци;

2. Разгледување и усвојување на Завршна сметка на МЈП „ПЕЛАЛИНК“ Битола;

3. Разгледување и донесување на Одлука за давање на согласност за реализација на проектот – Реконструкција на улица од пошта до Златен клас во с.Новаци до крај на каналот, општина Новаци;

4. Разгледување и усвојување на Правилник за финансиска поддршка за надомест на дел од трошоците за набавка на материјали за подигање на пластеници за сопствени потреби;

5. Разгледување и донесување на Одлука за формирање на Одбор за подигање на спомен одбележје-плоча во с.Брод;

6. Разгледување на Барање за повишување на плата од Благој Бежановски вработен во Општина Новаци.

7. Советнички прашања.

Дополнување: Барања  за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош.

Back to top
Skip to content