Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Огласи и соопштенија

Јавен увид и консултација по Нацрт извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички план за село Градешница, општина Новаци

Јавен увид и консултација по Нацрт извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички план за село Живојно, општина Новаци

Јавен увид и консултација по Нацрт извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички план за село Гермијан, општина Новаци

Соопштение за одржување на 42та седница на Совет на општина Новаци

42та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 31.01.2024 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

1. Разгледување и усвојување на Записникот од 41-ва седница на Совет на Општина Новаци;

2. Разгледување и усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Новаци за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.10.2023г. до 31.12.2023 год.;

3. Разгледување и усвојување на Годишен  извештај за реализација на договорот за ЈПП за 2023 година;

4.  Разгледување и донесување на Програма за заштита и благосостојба на животните – третман на бездомни кучиња односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2024 година;

5. Разгледување и донесување на План за заштита и благосостојба на животните – третман на бездомни кучиња односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2024 година;

6. Разгледување и усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Новаци за 2023г.;

7. Разгледување и усвојување на Извештај за организација на манифестацијата ,,Фестивал на жетвата,, Новаци 2023г.;

8. Разгледување на Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка со Општина Могила;

9. Разгледување на Барање од Борче Крстевски од Живојно;

10. Советнички прашања.

Соопштение за одржување на 41ва седница на Совет на општина Новаци

41ва седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 28.12.2023 година со почеток во 09:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 40-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и одобрување на Буџетски календар за 2024 год.;
 3. Разгледување на Предлог -Буџет на Општина Новаци за 2024 год., усвојување на Буџет на Општина Новаци за 2024 год. и донесување на Одлука;
 4. Разгледување и усвојување на Образложение на Буџетот на Општина Новаци за 2024 год.;
 5. Разгледување и донесување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Новаци за 2024 год.;
 6. Разгледување и донесување на Одлука за одредување на вредноста на бодот за државните службеници за 2024 год.;
 7. Разгледување и донесување на Одлука за одредување на вредноста на бодот за техничкиот персонал за 2024 год.;
 8. Разгледување и донесување на Одлука за определување на висината на благајничкиот девизен максумум (10.000 евра);
 9. Разгледување и донесување на Програма за одржување на локалните водоводи во Општина Новаци за 2024 год.;
 10. Разгледување и донесување на Програма за одржување на јавна чистота (јавни површини, паркови, зеленило и рекреативни површини на територијата на Општина Новаци за 2024 год.;
 11. Разгледување и донесување на Одлука за донесување на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци;
 12. Разгледување и донесување на Развоен план за комунални дејности на територијата на Општина Новаци за период од 2024 год. до 2026 год.;
 13. Разгледување и донесување на Стратегија за млади за 2024-2029 година;
 14. Разгледување и донесување на Одлука за спроведување на мерки за превентивна дезинсекција и системска дератизација за 2024 година;
 15. Разгледување и усвојување на Програма за работа на МЈП „Пелалинк“- Битола
  за 2024 год.;
 16. Разгледување и усвојување на Финансиски план за работа на ЈОУДГ „Бамби“- Новаци за период од 01.01.2024 год. до 31.12.2024 год.;
 17. Разгледување на Барање од Црквата „ Роженство на Пресвета Богородица“ –с.Бач ,за набавка и поставување на клима уред во капелата.
 18. Советнички прашања.

Јавен оглас до евидентирани невработени лица

Се повикуваат евиденираните невработени лица кои се заинтересирани за учество во обуки за возачи за “Ц” ”ЦЕ” и “Д” категорија, да се пријават во работните клубови на центрите за вработување каде се евидентирани како невработени лица. Целиот оглас во кој се опишани условите и рокот за аплицирање, го имате подолу.

Соопштение за одржување на 40та седница на Совет на општина Новаци

40-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 20.12.2023 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 39-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и усвојување на Нацрт-Буџет на Општина Новаци за 2024 година;
 3. Разгледување и донесување на Одлука за формирање на Комисија за попис;
 4. Разгледување и донесување на измени и дополнувања на Финансиска  програма за јавни дејности (образование) во Општина Новаци за 2023 година;
 5. Разгледување и усвојување на Програма и Акциски план за социјална заштита на грaѓаните на Општина Новаци за 2024 година;
 6. Разгледување и донесување на Програма за ЛЕР за 2024 година;
 7. Разгледување и донесување на Локален акциски план за управување со отпад за 2024/25 година;
 8. Разгледување и донесување на Програма за работа на Советот на  Општина Новаци за 2024 година;
 9. Разгледување и донесување на Програма    за образование за 2024 година;
 10. Разгледување и донесување на Програма за култура за 2024 година;
 11. Разгледување и донесување на Програма за спорт за 2024 година;
 12. Разгледување и донесување на Програма за еднакви можности за 2024 година;
 13. Разгледување  и донесување на измена и дополнување на Програмата за  изградба, реконструкција  и одржување на  локални патишта и улици  во Општина Новаци  за 2023 година;
 14. Разгледување и донесување на Програма за работа во областа на располагањето  со градежното земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Новаци за 2024 година; 
 15. Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Новаци  за 2024 година;
 16. Разгледување и донесување на Програма за животна средина на Општина Новаци за 2024 година;
 17. Разгледување на Програма за изработка на урбанистички планови на територија на Општина Новаци за 2024 година;
 18. Разгледување и усвојување на Програма  за работа на ЈПКД „Комунална хигиена“ Новаци за 2024 година;
 19. Разгледување и усвојување на План за јавни набавки на ЈПКД „Комунална хигиена“ Новаци за 2024 година;
 20. Советнички прашања.

Соопштение за одржување на 39та седница на Совет на општина Новаци

39-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 11.12.2023 година со почеток во 10:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 38-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и донесување  на измени и дополнувања на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Новаци за 2023 година; 
 3. Разгледување и донесување на Одлука за определување на пазарната вредност на градежното и земјоделското земјиште на територијата на Општина Ноавци по зони и катастарски општини според просечната цена на извршени купопродажби во претходната година;
 4. Разгледување и донесување на Одлука за пренамена на средствата во Буџетот на Општина Новаци за 2023 година;
 5. Разгледување и усвојување на Програма за начинот на изведување на училишните екскурзии и други слободни активности за учебната 2023/24 год. и донесување на Одлуки;
 6. Разгледување и донесување на Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Новаци и Општина Битола;
 7. Разгледување и донесување на Одлука за одобрување на финансиски средства за одбележување на Новата 2024 година, Божиќните празници и празникот Богојавление (Водици);
 8. Разгледување на Барање од Здружение на граѓани „ФК Пелистер Ветерани Профи“ за финансиска поддршка во организирање на спортски настани;
 9. Советнички прашања.

Соопштение за организирање на јавен увид

Соопштение за организирање на Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрина енергија – среднонапонски електричен приклучен вод поставен на дел од К.П.бр.1999/1, К.О.Новаци, Општина Новаци

Посета на регионална депонија во Кожани, Грција

Здружението на даватели на комунални услуги на Република Северна Македонија-АДКОМ, заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање ќе организира посета на регионалната депонија во Кожани, Грција. Целта на посетата е запознавање со изгледот на регионалната депонијата што ќе се гради во Мегленци. Поаѓање на 27.11.2023 во 8:30 од пред зградата на Општина Новаци, враќање во 15:00. Секој заинтересиран граѓанин да се пријави на телефонот за контакт 075456034, најдоцна до 24.11.2023. Местата се ограничени.

Back to top
Skip to content