Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Огласи и соопштенија

Соопштение за одржување на 43та седница на Совет на општина Новаци

43та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 28.02.2024 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 42-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и донесување на Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Општина Новаци;
 3. Разгледување и донесување на Програма за санација, одржување на полски патишта и чистење на земјоделски канавки покрај локални и полски патишта во Општина Новаци за 2024 година;
 4. Разгледување и донесување на измени и дополнувања на Програмата за заштита и благосостојба на животните – третман на бездомни кучиња односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2024 година;
 5. Разгледување и донесување на измени и дополнувања на Планот за заштита и благосостојба на животните – третман на бездомни кучиња односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2024 година;
 6. Разгледување и донесување на Акционен план и Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести за подрачјето на територијата на Општина Новаци за 2024 год.;
 7. Разгледување и донесување на Одлука за сопствено учество на Општина Новаци за реализација на проект;
 8. Разгледување и усвојување на Извештајот за извршен попис на инвентар, опрема и возила за 2023 год. и Извештајот на побарувањата, обврските и паричните средства во благајната на Општина Новаци за 2023 год.;
 9. Разгледување и усвојување на Годишна сметка на ООУ „Славко Лумбарковски“ Новаци за период од 01.01.2023 – 31.12.2023 година;
 10. Разгледување на Барање од ЈПКД „Комунална хигиена“ – Новаци за разрешување на 3 (три) члена од Надзорен одбор и именување на нови членови;
 11. Разгледување и донесување на Решение за именување на членови во заедничката комисијата за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Новаци и Општина Могила;
 12. Советнички прашања.

Соопштение за Јавен увид – Фотонапоснки панели до 7.2 MW на дел од КП 88/4 – КО Гнеотино

Почитувани, почнувајќи од 20.02.2024 година па се до 07.03.2024 година, ќе има јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – Фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност од 7.2 MW на дел од КП 88/4 – КО Гнеотино, Општина Новаци. Соопштението и Урбанистичкиот проект ги имате подолу:

Соопштение за Јавен увид – Фотонапоснки панели до 7MW на дел од КП 88/4 – КО Гнеотино

Почитувани, почнувајќи од 20.02.2024 година па се до 07.03.2024 година, ќе има јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – Фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност од 7 MW на дел од КП 88/4 – КО Гнеотино, Општина Новаци. Соопштението и Урбанистичкиот проект ги имате подолу:

Јавен увид и консултација по Нацрт извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички план за село Рибарци, општина Новаци

Јавен увид и консултација по Нацрт извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички план за село Будимирци, општина Новаци

Јавен увид и консултација по Нацрт извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички план за село Градешница, општина Новаци

Јавен увид и консултација по Нацрт извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички план за село Живојно, општина Новаци

Јавен увид и консултација по Нацрт извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички план за село Гермијан, општина Новаци

Соопштение за одржување на 42та седница на Совет на општина Новаци

42та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 31.01.2024 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

1. Разгледување и усвојување на Записникот од 41-ва седница на Совет на Општина Новаци;

2. Разгледување и усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Новаци за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.10.2023г. до 31.12.2023 год.;

3. Разгледување и усвојување на Годишен  извештај за реализација на договорот за ЈПП за 2023 година;

4.  Разгледување и донесување на Програма за заштита и благосостојба на животните – третман на бездомни кучиња односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2024 година;

5. Разгледување и донесување на План за заштита и благосостојба на животните – третман на бездомни кучиња односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2024 година;

6. Разгледување и усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Новаци за 2023г.;

7. Разгледување и усвојување на Извештај за организација на манифестацијата ,,Фестивал на жетвата,, Новаци 2023г.;

8. Разгледување на Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка со Општина Могила;

9. Разгледување на Барање од Борче Крстевски од Живојно;

10. Советнички прашања.

Соопштение за одржување на 41ва седница на Совет на општина Новаци

41ва седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 28.12.2023 година со почеток во 09:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 40-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и одобрување на Буџетски календар за 2024 год.;
 3. Разгледување на Предлог -Буџет на Општина Новаци за 2024 год., усвојување на Буџет на Општина Новаци за 2024 год. и донесување на Одлука;
 4. Разгледување и усвојување на Образложение на Буџетот на Општина Новаци за 2024 год.;
 5. Разгледување и донесување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Новаци за 2024 год.;
 6. Разгледување и донесување на Одлука за одредување на вредноста на бодот за државните службеници за 2024 год.;
 7. Разгледување и донесување на Одлука за одредување на вредноста на бодот за техничкиот персонал за 2024 год.;
 8. Разгледување и донесување на Одлука за определување на висината на благајничкиот девизен максумум (10.000 евра);
 9. Разгледување и донесување на Програма за одржување на локалните водоводи во Општина Новаци за 2024 год.;
 10. Разгледување и донесување на Програма за одржување на јавна чистота (јавни површини, паркови, зеленило и рекреативни површини на територијата на Општина Новаци за 2024 год.;
 11. Разгледување и донесување на Одлука за донесување на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци;
 12. Разгледување и донесување на Развоен план за комунални дејности на територијата на Општина Новаци за период од 2024 год. до 2026 год.;
 13. Разгледување и донесување на Стратегија за млади за 2024-2029 година;
 14. Разгледување и донесување на Одлука за спроведување на мерки за превентивна дезинсекција и системска дератизација за 2024 година;
 15. Разгледување и усвојување на Програма за работа на МЈП „Пелалинк“- Битола
  за 2024 год.;
 16. Разгледување и усвојување на Финансиски план за работа на ЈОУДГ „Бамби“- Новаци за период од 01.01.2024 год. до 31.12.2024 год.;
 17. Разгледување на Барање од Црквата „ Роженство на Пресвета Богородица“ –с.Бач ,за набавка и поставување на клима уред во капелата.
 18. Советнички прашања.
Back to top
Skip to content