Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Огласи и соопштенија

Јавен оглас до евидентирани невработени лица

Се повикуваат евиденираните невработени лица кои се заинтересирани за учество во обуки за возачи за “Ц” ”ЦЕ” и “Д” категорија, да се пријават во работните клубови на центрите за вработување каде се евидентирани како невработени лица. Целиот оглас во кој се опишани условите и рокот за аплицирање, го имате подолу.

Соопштение за одржување на 40та седница на Совет на општина Новаци

40-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 20.12.2023 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 39-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и усвојување на Нацрт-Буџет на Општина Новаци за 2024 година;
 3. Разгледување и донесување на Одлука за формирање на Комисија за попис;
 4. Разгледување и донесување на измени и дополнувања на Финансиска  програма за јавни дејности (образование) во Општина Новаци за 2023 година;
 5. Разгледување и усвојување на Програма и Акциски план за социјална заштита на грaѓаните на Општина Новаци за 2024 година;
 6. Разгледување и донесување на Програма за ЛЕР за 2024 година;
 7. Разгледување и донесување на Локален акциски план за управување со отпад за 2024/25 година;
 8. Разгледување и донесување на Програма за работа на Советот на  Општина Новаци за 2024 година;
 9. Разгледување и донесување на Програма    за образование за 2024 година;
 10. Разгледување и донесување на Програма за култура за 2024 година;
 11. Разгледување и донесување на Програма за спорт за 2024 година;
 12. Разгледување и донесување на Програма за еднакви можности за 2024 година;
 13. Разгледување  и донесување на измена и дополнување на Програмата за  изградба, реконструкција  и одржување на  локални патишта и улици  во Општина Новаци  за 2023 година;
 14. Разгледување и донесување на Програма за работа во областа на располагањето  со градежното земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Новаци за 2024 година; 
 15. Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Новаци  за 2024 година;
 16. Разгледување и донесување на Програма за животна средина на Општина Новаци за 2024 година;
 17. Разгледување на Програма за изработка на урбанистички планови на територија на Општина Новаци за 2024 година;
 18. Разгледување и усвојување на Програма  за работа на ЈПКД „Комунална хигиена“ Новаци за 2024 година;
 19. Разгледување и усвојување на План за јавни набавки на ЈПКД „Комунална хигиена“ Новаци за 2024 година;
 20. Советнички прашања.

Соопштение за одржување на 39та седница на Совет на општина Новаци

39-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 11.12.2023 година со почеток во 10:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 38-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и донесување  на измени и дополнувања на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Новаци за 2023 година; 
 3. Разгледување и донесување на Одлука за определување на пазарната вредност на градежното и земјоделското земјиште на територијата на Општина Ноавци по зони и катастарски општини според просечната цена на извршени купопродажби во претходната година;
 4. Разгледување и донесување на Одлука за пренамена на средствата во Буџетот на Општина Новаци за 2023 година;
 5. Разгледување и усвојување на Програма за начинот на изведување на училишните екскурзии и други слободни активности за учебната 2023/24 год. и донесување на Одлуки;
 6. Разгледување и донесување на Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Новаци и Општина Битола;
 7. Разгледување и донесување на Одлука за одобрување на финансиски средства за одбележување на Новата 2024 година, Божиќните празници и празникот Богојавление (Водици);
 8. Разгледување на Барање од Здружение на граѓани „ФК Пелистер Ветерани Профи“ за финансиска поддршка во организирање на спортски настани;
 9. Советнички прашања.

Соопштение за организирање на јавен увид

Соопштение за организирање на Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрина енергија – среднонапонски електричен приклучен вод поставен на дел од К.П.бр.1999/1, К.О.Новаци, Општина Новаци

Соопштение за одржување на 38ма седница на Совет на општина Новаци

38-ма седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 20.11.2023 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда

ДНЕВЕН РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 37-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и донесување на План на програма за развој на Општина Новаци за период од 2024-2026 год.;
 3. Советнички прашања.

Соопштение за организирање на Јавен увид на Урбанистички проект – Пешачка патека во с.Новаци

Почитувани, ве информираме дека Општина Новаци организира Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктурна градба – пешачко рекреативна патека од населено место Новаци до Манастир „Богородица“, с.Новаци. јавниот увид ќе трае 15 дена, почнувајќи од 14.11.2023 до 29.11.2023 година.

Соопштение за одржување на 37ма седница на Совет на општина Новаци

37-ма седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 13.11.2023 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Разгледување и усвојување на Записникот од 35-та седница на Совет на Општина Новаци;
  2. Разгледување и усвојување на Записникот од 36-та седница на Совет на Општина Новаци;
  3. Разгледување и усвојување на  Финансиски извештај за работењето на ЈПКД „Коминална хигиена“ – Новаци за период од 01.07.2023 до 30.09.2023 год.;
  4. Разглeдување и усвојување на Правилник  за основна  плата и додатоци на плата на вработените во ЈКП „Комунална Хигиена“ Новаци;
  5. Разгледување на Барање за градежен матерјал од Месна заедница и Црковен одбор на с. Гермијан;
  6. Советнички прашања.

  Соопштение за одржување на 36та седница на Совет на општина Новаци

  36-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 31.10.2023 година со почеток во 10:00 часот, во просториите на општинската зграда.

  ДНЕВЕН  РЕД

  1. Разгледување и усвојување на Ребаланс на Буџетот на Општина Новаци за 2023 г.  и донесување на Одлука;
  2. Разгледување на Финансиски извештај за работењето на ЗУСК „Славко Лумбарковски“ – Новаци за учебната 2022/23 год. и донесување на Одлука;
  3. Разгледување на Барање од ЗУСК „Славко Лумбарковски“- Новаци за финансиски средства за реализација на физичките активностите во учебната 2023/24 год ;
  4. Советнички прашања.

  Соопштение за одржување на 35та седница на Совет на општина Новаци

  35-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 30.10.2023 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

  ДНЕВЕН  РЕД

  1. Разгледување и усвојување на Записникот од 34-та седница на Совет на Општина Новаци;
  2. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на тромесечен извештај за извршување на Буџетот на Општина Новаци за период од 01.01.2023 г. до 30.09.2023г. (трет квартал);
  3. Разгледување и усвојување на Ребаланс на Буџетот на Општина Новаци за 2023 г.  и донесување на Одлука;
  4. Разгледување и донесување на Програма за зимско одржување на проодноста на општинските патишта и улици на територијата на Општина Новаци  за сезоната 2023/24 год.;
  5. Разгледување и донесување на Одлука за формирање на Комисија за унапредување на правата на пациентите на Општина Новаци;
  6. Разгледување на Барање од ЈПКД „ Комунална Хигиена“ – Новаци за назначување на 2 (два) члена во Управен одбор и донесување на Одлука;
  7. Разгледување и усвојување на Одлука за измени и дополнувања на основен статут на Општинското основно училиште „Славко Лумбарковски“- Новаци;
  8. Разгледување и усвојување на Измена на Годишен план за јавни набавки на ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци за 2023 год.;
  9. Разгледување на Барање од ООУ „Славко Лумбарковски“- Новаци за санација на електрична инсталација и соодветно поврзување на клима уреди во подрачните училишта во селата: Бач, Живојно, Гермијан и Агларци;
  10.  Разгледување на Финансиски извештај за работењето на ЗУСК „Славко Лумбарковски“ – Новаци за учебната 2022/23 год. и донесување на Одлука;
  11. Разгледување на Барање од ЗУСК „Славко Лумбарковски“- Новаци за финансиски средства за реализација на физичките активностите во учебната 2023/24 год ;
  12. Советнички прашања.

  Дополнување: Барања  за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош.

  Back to top
  Skip to content