Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Огласи и соопштенија

Соопштение за одржување на 19та седница на Совет на општина Новаци

19-тата седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 24.11.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување на Записникот од 18-та седница на Совет на Општина Новаци

 1. Предлог – Програма за зимско одржување на проодноста на општинските патишта и улици на територијата на општина Новаци за сезоната 2022/23 година.
 1. Предлог – Развоен план за комунални дејности на територијата на општина Новаци за период  2023-2025.
 1. Предлог – Програма за животна средина на општина Новаци за 2023г.
 1. Предлог – Одлука за пренамена на средствата во Буџетот на општина Новаци за 2022г.
 1. Предлог – Годишен план за јавни набавки на општина Новаци за 2022г. – измена Ноември 2022г. (санација на тоалети во ООУ „Славко Лумбарковски“- Новаци)
 1. Предлог- Одлука за формирање на Комисија за попис на општина Новаци.
 1. Барање од одделението за Неврологија при Клиничка болница – Битола за набавка на електричен бојлер за потребите на одделението.
 1. Барање за финансиски средства во висина од 45 350,00 ден. од  КУД „Новаци“ за превоз на играорците до Струга, Охрид, Витолиште , Конче – Радовиш
 1. Барање од Николче Мицевски за поддршка на промоција на неговиот нов солистички албум со инструментална музика „NEW ERA“
 1. Барање од црковно иницијативен одбор од с.Сливница (барањето е во повеќе ставки)
 1. Барање од Благоја Дојчиновски од с.Новаци за асвалтирање на патот што води до куќата
 1. Барање од Гоце Стојановски од с.Новаци за исплата за извршена работа во соблекувалните на фудбалскиот стадион во с.Новаци
 1. Барање од  Драги Лаковски од с.Новаци за финансиска помош поради пожар на семејната куќа (во прилог Записник за  штета од пожар ( бр.од Комисијата за проценка на штета од елементарни и други непогоди)

Дополнување : Барања  за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош

 • Доста Трајковска од с.Велесело бр. 08-936/1 од 20.10.2022г.
 • Целе Тодорчески од с.Далбеговци бр.08-544/1 од 13.05.2022г.
 • Мише Ѓоргиевски од с.Добромири бр.03-994/1 од 14.11.2022г.

Соопштение за одржување на 18та седница на Совет на општина Новаци

18-тата седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 07.11.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување на Записникот од 17-та седница на Совет на Општина Новаци

 1.  Измени на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Новаци за 2022г.
 2. Предлог – Одлука за кофинансирање за изградба на дел од патот од с.Градешница до манастир „Св.Илија“ (Брен).
 3. Предлог – Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка  помеѓу Општина Новаци и Општина Битола  за вршење на определени работи од надлежност на заштита на животната средина (овластено лице за одобрување на елаборат за заштита на животната средина ) од страна на општина Битола во корист и за сметка на Општина Новаци
 4. Предлог – Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка  помеѓу Општина Новаци и Општина Битола  за вршење на определени работи од надлежност на инспекциски надзор (овластен инспектор  за животна средина и комунален инспектор) од страна на општина Битола во корист и за сметка на Општина Новаци
 5. Предлог – Одлука за одобрување на финансиски средства за одбележување за прослава на Новата 2023 година, Божиќните празници и празникот Богојавление (Водици)
 6. Развојни Програми за индустриската зона во с.Новаци и канализационен систем  во с.Добромири за 20232025.
 7. Барање за финансиски средства во висина од 75 000,00 ден од ЗФК „Новаци 2011“-Новаци
 8. Барање за спонзорство од Здружение на граѓани ФК „Пелистер Ветерани Профи“ .
 9. Барање од М.З. на с.Грумази за санација на локален пат.
 10. Барање за одобрување на градежен материјал (50 метри цевка Ф 150) за одвод на атмосверка вода од Благоја Јовановски од с.Новаци

Дополнување : Барања  за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош

Соопштение за одржување на 17та седница на Совет на општина Новаци

17-тата седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 20.10.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување на Записникот од 16-та седница на Совет на Општина Новаци

 1. Извештај за организација на манифестацијата „Фестивал на жетвата“- Новаци 2022г.
 2. Предлог – Измена и дополнување на годишна програма за изработка на урбанистички планови на територија на општина Новаци за 2022г.
 3. Предлог – Одлука за разрешување на членови и именување на нови членови на Комисијата за утврдување на штети од земјотрес
 4. Предлог – Решение за именување на членови на заедничката Комисија за подготовка на предлог – актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Новаци.
 5. Предлог за разрешување и именување на нов член во Надзорен одбор за контрола на матерјално-финансиско работење на Меѓуопштинското јавно претпријатие “ПЕЛАЛИНК“ – Битола
 6. Предлог за разрешување и именување на нов член во Управен одбор на Меѓуопштинското јавно претпријатие “ПЕЛАЛИНК“ – Битола
 7. Именување на нов член на Надзорен одбор на ЈПКД “Комунална Хигиена“ – Новаци
 8. Измена и дополнување на Годишен план за вработување на општина Новаци за 2022г.
 9. Предлог – Одлука за поставување на јарболи на регионалниот пат Р-511 во с.Новаци за одбележување на државни празници
 10. План за фискална одржливост и поддршка на економски раст: политики, препораки, мерки и индикатори (Влада на Р.С.Македонија)
 11. Барање од ЗУСК ( Здружение на училиштен спортски клуб ) „Славко Лумбарковски“ с.Новаци за финансиски средства во висина од 130 000,00 ден. за реализација на активностите во учебната 2022/23 година.
 12. Барање од ПЗУ „Поликлиника Др. Соња“ с. Новаци за финансиска помош во реализација на поставување на парно на палети за кое е потребна инвестиција од
  260 000,00 ден.
 13. Барање од Гоце Неделковски со потекло од с.Тепавци (повратник во с.Тепавци) за обезбедување на градежен матерјал ( полиетиленско црево со должина од 150 м и спојки) за приклучување на локалниот селски вододвод.
 14. Барање од М.З. на с.Скочивир за поправка на патот во должина од 2 км. кој води од рекреативниот центар „Коњарка“ до манастирот “Св.Лука и Св.Наум Охридски“

Дополнување : Барања за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош

Соопштение за организирање на Јавен увид на урбанистички проект вон опфат на УП – Фекална канализациона мрежа и пречистителна станица во с.Добромири

Почитувани, почнувајќи од 07.10.2022 година до 22.10.2022 година, Општина Новаци организира Јавен увид на урбанистички проект вон опфат на УП – Фекална канализациона мрежа и пречистителна станица во с.Добромири.

Линкот до урбанистичкиот проект можете да во најдете ОВДЕ.

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета

Почитувани, ве известуваме дека во период од 29.09.2022 година, до 29.10.2022 година секој работен ден од 08:00 до 15:30, општина Новаци организира јавна анкета и јавна презентација по Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2 – лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија КО Новаци – вон град Општина Новаци, планси период 2021-2026, која ќе се спроведе со излагање на Планот во просториите на општина Новаци.

Соопштение за одржување на 16та седница на Совет на општина Новаци

16-тата седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 23.09.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д    

Усвојување на Записникот од 15-та седница на Совет на Општина Новаци

 1. Предлог – Измена и дополнување на Буџетот на општина Новаци за 2022г.
 2. Предлог – Одлука за превземање на раководен административен службеник од општина Кривогаштани
 3. Предлог – Измена и дополнување на годишна програма за изработка на урбанистички планови на територија на општина Новаци за 2022г.
 4. Предлог – Измена на одлуката за усвојување на Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за административни службеници и други вработени во општина Новаци поради усогласување на платите со минималната плата
 5. Предлог – Одлука за воспоставување на меѓуопшинска соработка помеѓу општина Новаци и општина Ресен
 6. Предлог – Решение за именување на членови на заедничката Kомисија за подготовка на Предлог – Актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Ресен и општина Новаци.
 7. Предлог за разрешување и именување на нов член во Надзорен одбор за контрола на матерјално-финансиско работење на Меѓуопштинското јавно претпријатие „ПЕЛАЛИНК“ – Битола
 8. Предлог за разрешување и именување на нов член во Управен одбор на Меѓуопштинското јавно претпријатие „ПЕЛАЛИНК“ – Битола
 9. Предлог – Одлука за субвенционирање на изградба на термофасади на лицето Талевски П. Кире од с.Новаци
 10. Именување на  нов член на Надзорен одбор на ЈПКД “Комунална Хигиена“ -Новаци
 11. Годишен план за вработување на ЈПКД „Комунална Хигиена“–Новаци
 12. Одлука за утврдување на цените на услугите на ЈПКД „Комунална Хигиена“ –Новаци
 13. Известување за ставање во мирување на комбинирана паралелка во подрачното училиште во с.Рибарци во учебната 2022/23 год.
 14. Барање од Здружение на граѓани „Оф Роуд –Македонија“  за одобрување на финансиски средства  во висина од 42 000,00 ден. за настанот Добро Поле 1918-2022
 15. Барање од Црковниот одбор на црквата „Св.Атанасиј Велики“ во с.Новаци за одобрување на градежен матерјал ( 35 вреќи цемент, 4 арматури-мрежи и 12 мᶟ песок) за потребите на црквата.
 16. Барање од КУД „Новаци“ – Новаци за обезбедување на финасиски средства за превоз до Струга, Охрид, Витолиште и Конче –Радовиш во износ од 45.350,00 ден.
 17. Барање од ЗФК „Пелагонија“ с.Добромири за финансиски средства во висина од 70.00,00 ден. за натпреварување во есенскиот дел 2022/23 год. во Општинска лига   – Битола.
 18. Барање од Месна заедница на с.Рапеш за тампонирање на банкини покрај  локална улица кои се оштетени од дождовите.
 19. Извештај од извршениот увид во врска со  барањето од Месна заедница на с.Долно Орехово за поставување на пластично полиетиленско црево Ф 63 во должина од 450м  и спојки ( бр. 03-771/1 од 11-08-2022г).
 20. Дополнување : Барања за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош

Соопштение за одржување на 15та седница на Совет на општина Новаци

15-тата седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 23.08.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување на Записникот од 15-та седница на Совет на Општина Новаци

 1. Барање за финансиски средства од ЗФК „Новаци 2005“ во износ од 1.596.940,00 ден. за отпочнување на припремите за новата натпреварувачка сезона (есенски дел) 2022 година.
 2. Извештај од ЗФК Новаци 2005 за потрошени финансиски средства доделени по Одлука на Совет на општина Новаци во изност од 300.000,оо денари .
 3. Барање за финансиски средства од ЗФК Новаци 2005 во износ од 250.000, оо денари за подмирување на заостанати неподмирени трошоци од пролетната натпреварувачка сезона 2022 година.
 4. Предлог-Одлука именување на Александра Филиповска за нов член на Надзорен одбор на ЈКП Комунална Хигиена – Новаци
 5. Одлука за давање на согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ЈПКД Комунална Хигиена –Новаци.
 6. Одлука за усвојување на шестмесечниот извештај за работењето на ЈПКД Комунална Хигиена –Новаци.
 7. Барање од вработените во општинската администрација за продолжување на организираниот превоз од општина Новаци на релација Битола – Новаци и обратно кој претходно со Одлука на Совет на општина Новаци беше одобрен.(во прилог пресметка за вкупните месечни финансиски средства за организиран превоз).
 8. Барање од Месна заедница с.Горно Агларци за поставување на чешма за вода во близина на повеќенаменското игралиште.
 9. Барање од Месна заедница с.Гнеотино и црковен одбор од с.Гнеотино за финансиски средства во висина од 100.000-120.000,оо денари или изнаоѓање на фирма за изведување на градежен зафат изработка на подлога(глетовање) со цел врескоживописување на манастир во с.Гнеотино.
 10. Барање од Месна заедница с.Долно Агларци за одобрување на цевка во должина од 8м за потребите на селото таму каде што има потреба.
 11. Барање од Друштво за трговија, градежништво, инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 Компани ДОО Скопје, одговорно лице Јове Јосифовски за одобрување на две нови арматури лед улично осветлување кај фабриката за производство на минерална вода во с.Гермијан.
 12. Барање од Месна Заедница на село Тепавци за организирање на дистрибуција на вода со камион цистерна согласно потребите на локалното население со цел надминување на проблемот со недостигот на вода во летниот период.
 13. Барање од Црковен одбор на црква Св.Петар и Павле од с.Долно Агларци за одобрување на финансиски средства во градежни материјали за реконструкција на кровот на црквата.
 14. Барање од Месна заедница од с.Долно Орехово за одобрување на пластично полиетиленско црево Ф63 во должина од 450м како и спојки и обезбедување на градежна машина Скип за ископ на каналот со цел решавање на проблемот со водоснабдувањето.
 15. Предог-Измена на Годишен план за јавни набавки на општина Новаци –Август 2022 г (набавка на градежни матерјали-бетон).
 16. Предог-Измена на Годишен план за јавни набавки на општина Новаци –Август 2022 г (Набавка на дрва за потребите на ООУ Славко Лумбарковски-Новаци и Изградба на новопроектирани улици во индустриската зона Новаци-Улица 1 и Улица 2).
 17. Барање од Месна заедница с.Грумази за асфалтирање на патот до с.Грумази во должина од 4 км.
 18. Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Новаци и општина Ресен за вршење на определени работи во надлежност на одделение за финансии и финансиски прашања-проценител на недвижен имот од страна на општина Ресен во корист и за сметка на општина Новаци.
 19. Измена и дополнување на Решение за именување Персоналенсостав на штаб за заштита и спасување во единица на локална самоуправа Новаци бр.14-104/17 од 30.01.2018 година.
 20. Измена на Преглед на персонален состав на универзална единица во јачина на вод согласно Одлуката за формирање на сили за заштита и спасување на општина Новаци арх.бр.14-900/27 од 09.10.2015 година.
 21. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ Славко Лумбарковски, Новаци за учебната 2021/2022 година.
 22. Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ Славко Лумбарковски, Новаци за учебната 2022/2023 година.
 23. Предлог-Одлука за ослободување на корисниците на социјална помош од општина Новаци од плаќање на сметки за комунални услуги кон ЈПКД Комунална Хигиена-Новаци.
 24. Предлог-Одлука за поддршка на Здруженија на граѓани и граѓански организации со седиште регистрирани во општина Новаци за обезбедување на превоз со возила во сопственост на општина Новаци.
 25. Предлог измени и дополнувања на годишна програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Новаци за 2022 година.
 26. Предлог Годишен извештај за работата на детска градинка ЈОУДГ БАМБИ –Новаци за период 2021/2022 година.
 27. Предлог годишна програма за работата на детска градинка ЈОУДГ БАМБИ –Новаци за период 2022/2023 година.
 28. Одлука за давање на согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на детска градинка ЈОУДГ БАМБИ –Новаци.
 29. Одлука за давање согласност за работата на воспитно –образовните групи во детска градинка ЈОУДГ БАМБИ –Новаци.
 30. Одлука за утврдување на почеток и завршеток на работно време во детска градинка ЈОУДГ БАМБИ –Новаци.

Дополнување : Барања за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош

Дополнување на дневен ред на 15-та седница
на Советот на општина Новаци

 1. Предог-Измена на Годишен план за јавни набавки на општина Новаци –Измена Август 2022г (Набавка на таблети за потребите на учениците од 4-то одделение од ООУ Славко Лумбарковски-Новаци).

32.Предлог –Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за административни службеници и други вработени во општина Новаци поради усогласување на платите со минималната плата.

33.Барање од ЗФК Новаци 2005 за обезбедување на превоз во сопственост на општина Новаци за фудбалската екипа за есенскиот дел од првенството 2022/2023г

34.Годишен план за вработување за 2023 година –општина Новаци

 1. Одлука за давање на согласност на Годишен план за вработување за 2023г. на МЈП „ПЕЛАЛИНК “-Битола

Соопштение за одржување на 14та седница на Совет на општина Новаци

14-тата седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 27.07.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

Дневен ред

Усвојување на Записникот од 13-та седница на Совет на Општина Новаци

 1. Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Општина Новаци за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година
 2. Предог-Годишен план за јавни набавки на општина Новаци 2022г.- измена Јуни 2022г. (набавка на градежни матерјали железо, арматура и дрвена граѓа)
 3. Усвојување на Предлог –Социјален план на општина Новаци поднесен од страна на Општински совет за социјална заштита
 4. Предлог-Одлука за разрешување на Борис Христовски како член на Комисијата за процена на штети од елементарни и други непогоди и именување на нов член
 5. Годишен извештај за работата на ЗУСК Славко Лумбарковски –Новаци за учебната 2021/2022г.
 6. Квартален извештај за извршување на буџетот на OОУ„Славко Лумбарковски“ за квартал од 01.04.2022г. до 30.06.2022г.
 7. Годишен план за вработување од ООУ „Славко Лумбарковски“ –Новаци
 8. Доставување на Преглед за формирање на паралелки во ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци
 9. Одлука за утврдување на цените на услугите на ЈПКД „Комунална хигиена“ –Новаци
 10. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за јавна чистота на територија на општина Новаци за 2022г.
 11. Барање од Манастирскиот одбор на манастирот Св.Никола од с.Суводол за 6 кубици песок за изведување на градежни работи кај манастирот
 12. Барање од одборот на манастирот Св Никола во с.Суводол за градежен матерјал (бекатон плочки за поплочување и уредување на манастирскиот двор во површина од 600 м².)
 13. Барање за одобрување на матерјална или финансиска помош за доизградба на манастирскиот комплекс при манастирот Св.Атанасиј Велики с.Старавина
 14. Барање од Здружение за развој и ревитализација ПЕШТА од с.Градешница за градежен матерјал за потребите на црквите во село Градешница (пласифициран плех 48м² за настрешница)
 15. Барање од Црковниот одбор на црквата Св.Петка во с.Скочивир за градежен матерјал (греди, лајсни, ќерамиди и сл.) во износ од 200.000,00 денари.
 16. Барање од Црковниот одбор на црквата Св.Атанасиј Велики во с.Новаци за градежен матерјал за потребите на црквата ( 35 вреќи цемент, 4 арматури-мрежи и 12 кубици песок.)
 17. Барање од Црковен одбор од с.Живојно за финансиски средства за одбележување на христијанскиот празник „Илинден“ .
 18. Барање од Mесна заедница на с.Рибарци за лицето Лазевки Трајан за поставување на бетонска цевка Ф 500 на земјен пат во должина од 5 м поради пропуштање на водата од изградениот бетонски канал изграден од општина Новаци
 19. Барање од Месна Заедница на с. Новаци за градежен матерјал потребен за реконструкција на постоечки детски парк сместен на излезот од селото на патот кон село Добромири.
 20. Барање од Месна заедница с.Рапеш за достава на вода за пиење поради техничка неисправност на постоечката вода за пиење.
 21. Барање од Месна Заедница на село Арматуш за организирање на дистрибуција на вода со камион цистерна, 2-3 пати неделно до надминување на сушниот летен период.
 22. Барање од Месна заедница с.Долно Орехово за мехнизација СКИП за ископување на канал во должина од 800 м за поставување на црево за селски водовод.
 23. Барање од Месна Заедница с.Гермијан за реконструкција на постоечко водопоило сместено во селото.
 24. Барање од Тони Стојчевски од с.Рибарци поставување на одводна цевка Ф 200 мм.

Дополнување : Барања за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош

Соопштение за одржување на 13та седница на Совет на општина Новаци

13-тата седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 22.06.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

Дневен ред:

 1. Предлог – Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичкао-планска документација – црква „Св.Воскресение“ с.Далбеговци
 2. Предлог – Одлука за одобрување на финансиски средства за одржување на „Фестивалот на жетвата “ на 12 и 13 јули 2022г. во просторот пред манастирот Рожденство на Пресвета Богородица во с.Новаци
 3. Предлог – Одлука за одобрување на финансиски средства за сопствено учество на општина Новаци во програмата Општинско – Корисна работа 2022/2023 год. на УНДП за реализација на проектот „Ранливи категории-3“
 4. Предлог – Одлука за одобрување на финансиски средства за учество во Јавниот повик и реализација на Програмата работно ангажирање – Јавни работи, финансирана од страна на Буџетот на Агенција за вработување на РСМ.
 5. Предлог – Одлука за одобрување на финансиски средства на родителите на запишани ученици во прво одделение во ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци и подрачните училишта во општина Новаци
 6. Предлог – Одлука за одобрување на финансиски средства за ученици и нивните ментори од ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци и подрачните училишта во општина Новаци кои ќе освојат награди на државни и регионални натпревари.
 7. Предлог – Одлука за одобрување на организиран превоз за вработените во општинската администрација на општина Новаци на релација Битола – Новаци и обратно
 8. Предлог – Годишен план за јавни набавки на општина Новаци 2022г.-измена мај 2022г. – Фосилни горива.
 9. Предлог – Годишен план за јавни набавки на општина Новаци 2022г. – измена мај 2022г. – Набавка на песок, чакал и тампон
 10. Предлог – Годишен план за јавни набавки на општина Новаци 2022г. – измена мај 2022г – Набавка на електрична енергија
 11. Предлог – Одлука за пренамена на средства во буџетот на општина Новаци
 12. Доставување на Годишен план за вработување за 2023г. од ООУ„ Славко Лумбарковски “ – Новаци
 13. Доставување на Преглед за формирање на паралелки од ООУ„ Славко Лумбарковски„ – Новаци
 14. Барање за зголемување на буџет за одржување на јавна чистота и времено отстапување на возило од ЈПКД „ Комунална Хигиена“ –Новаци
 15. Барање за зголемување на времено отстапување на косачка машина од ЈПКД „Комунална хигиена-Новаци“
 16. Барање од Одборот на манастирот„ Св.Арангел Михаил“ од с.Скочивир за градежен матерјал за вододвод (црево ф-40 во должина од 600 метри) како и машина за помош при ископ
 17. Барање од Месна заедница и Црковен одбор од село Далбеговци за пренамена на постоечки објект (стара црковна сала) и изградба на црковна капела.
 18. Барање од Месна заедница на село Бач за градежен матерјал за објектите во црквата.
 19. Барање од Црковен одбор на црквата „Св.Петка“ во с. Градешница за праќање на механизација – Скип за израмнување на теренот околу манастирот во атарот на селото.
 20. Барање од Црковниот одбор при Здружението за Развој и ревитализација „Пешта“ с. Градешница за градежен матерјал (1 камион песок и 20 вреќи цемент за реновирање на доводната мрежа, кујната и исправување на објектот за престој на гости) на црквата „Св. Илија“ во с.Градешница. Исто така 1 камион песок и 10 вреќи цемент за реновирање на црквите во селото: „Св.Ѓорги“, „Св. Спас“, „Св. Никола“ и „Св. Димитрија“.
 21. Барање од Здружение за Ревитализација на село Груниште за поправка на локалниот пат за село Груниште и поправка на Регионалната депонија за отпад
 22. Барање од Митре Митревски роден во с.Старавина со место на живеење во Битола за поставување на улично осветлување и за асвалтирање и поплочување на улица од влезот на селото до црквата „Св.Богородица “
 23. Барање од Најдо Калешковски за изградба на водопоило за напивање на добитокот во с.Груниште.
 24. Барање од жителите на „Горна Маала“ од с. Новаци за санација на одводна канализациона мрежа.
 25. Барање од КУД „Новаци“ – Новаци за финансиски средства за учество на меѓународен фолклорен фестивал во Р.Романија во градот Дева во износ од 4 300 евра или 265 000,00 ден.
 26. Барање од ЗФК „Новаци 2011“ за финасиски средства во висина од 75 000,00 ден . за натпреварување во Општинска лига – Битола пролетен дел 2022г.
 27. Барање од Здружение на жени Силата на бабата – општина Новаци за обезбедување на превоз за посета на Кнежинскиот манастирски комплекс „Св.Ѓоргија“ во Кичево.
 28. Барање од Добре Котевски за обезбедување на финански средства за набавка на ортопедско помагало за Ѓорги Котевски од с.Добромири како лице со посебни потреби.
 29. Барање од велосипедски клуб “НОВА БАЈК“ Новаци за финансиски средства во висина од 100 000,00 ден. за реализирање на програмските цели.
 30. Барање од жителите на Горно и Долно Агларци за реализирање на завршна фаза на црковната капелата.

Дополнување на Дневен ред:

31. Предлог – Одлука за субвенционирање на изградба на термофасади на Мендо
Ѓоргиевски од с. Далбеговци

32. Предлог – Одлука за субвенционирање на изградба на термофасади на Стојановски
Кире од с. Новаци

33. Предлог – Измена на Програмата за активностите на општина Новаци во областа
на Локалниот економски развој во 2022г.

Јавен повик до евидентирани невработени лица – ОКР

Почиувани, во продолжение го имате јавниот повик за евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата за Општинско – корисна работа. Огласот трае до 09.06.2022 година до 14:00 часот.

Back to top
Skip to content