Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавна презентација, јавна анкета

Почитувани, во документот прикачен подолу можете да го најдете соопштението со кое се известуваат граѓаните и правните лица од просторот опфатен со Архитектонско – Урбанистички Проект за формирање на градежни парцели на дел од КП 1394/1 (КП 1394, КП 1394/9, КП 1394/10, КП 1394/11, КП 2009/1, КП 2009/5, КП 1221/1, КП 1221/2 и КП 1241/1), КО Новаци за намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија (Г3 – Сервиси и Г4 – Стоваришта), согласно општ акт за село Новаци, општина Новаци и изработувач ИН – ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија – Скопје, дека општина Новаци организира ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА и ЈАВНА АНКЕТА.

Back to top
Skip to content