Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за организирање на јавен увид

Соопштение за организирање на Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрина енергија – среднонапонски електричен приклучен вод поставен на дел од К.П.бр.1999/1, К.О.Новаци, Општина Новаци

Back to top
Skip to content