Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за одржување на 19та седница на Совет на општина Новаци

19-тата седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 24.11.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување на Записникот од 18-та седница на Совет на Општина Новаци

 1. Предлог – Програма за зимско одржување на проодноста на општинските патишта и улици на територијата на општина Новаци за сезоната 2022/23 година.
 1. Предлог – Развоен план за комунални дејности на територијата на општина Новаци за период  2023-2025.
 1. Предлог – Програма за животна средина на општина Новаци за 2023г.
 1. Предлог – Одлука за пренамена на средствата во Буџетот на општина Новаци за 2022г.
 1. Предлог – Годишен план за јавни набавки на општина Новаци за 2022г. – измена Ноември 2022г. (санација на тоалети во ООУ „Славко Лумбарковски“- Новаци)
 1. Предлог- Одлука за формирање на Комисија за попис на општина Новаци.
 1. Барање од одделението за Неврологија при Клиничка болница – Битола за набавка на електричен бојлер за потребите на одделението.
 1. Барање за финансиски средства во висина од 45 350,00 ден. од  КУД „Новаци“ за превоз на играорците до Струга, Охрид, Витолиште , Конче – Радовиш
 1. Барање од Николче Мицевски за поддршка на промоција на неговиот нов солистички албум со инструментална музика „NEW ERA“
 1. Барање од црковно иницијативен одбор од с.Сливница (барањето е во повеќе ставки)
 1. Барање од Благоја Дојчиновски од с.Новаци за асвалтирање на патот што води до куќата
 1. Барање од Гоце Стојановски од с.Новаци за исплата за извршена работа во соблекувалните на фудбалскиот стадион во с.Новаци
 1. Барање од  Драги Лаковски од с.Новаци за финансиска помош поради пожар на семејната куќа (во прилог Записник за  штета од пожар ( бр.од Комисијата за проценка на штета од елементарни и други непогоди)

Дополнување : Барања  за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош

 • Доста Трајковска од с.Велесело бр. 08-936/1 од 20.10.2022г.
 • Целе Тодорчески од с.Далбеговци бр.08-544/1 од 13.05.2022г.
 • Мише Ѓоргиевски од с.Добромири бр.03-994/1 од 14.11.2022г.
Back to top
Skip to content