Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Објава бр. 1/2022 Продажба на Г.П. 1.4

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште (градежна парцела 1.4, составена од катастарските парцели 1394/13, 2009/5 и 2009/6), сопственост на Република Северна Македонија, предвидено за изградба на објекти со намена:  Г – ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ – (Г2 – Лесна индустрија, Г3 – Сервиси и Г4 – Стоваришта),  врз основа на донесен Aрхитектонско – Урбанистички проект за формирање на Градежни парцели КО Новаци за намена и  КО Новаци ВОН ГРАД, Општина Новаци, со тех. број. 70/2020, согласно општ акт за село Новаци, општина Новаци, бр. 09-403/5, од 25.05.2021.

Back to top
Skip to content