Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена А1.5 – стамбени куќи во состав на селско стопански дворови на КП бр. 1256 К.О. Новаци, вон гр., општина Новаци

Attachments

Back to top
Skip to content