Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Документи

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена А1.5 – стамбени куќи во состав на селско стопански дворови на КП бр. 1256 К.О. Новаци, вон гр., општина Новаци

Attachments

Read More

Прв Квартал 2021 година

Attachments

Read More

Усвоен Буџет за 2021 година

Attachments

Read More

ПОПИС 2021

Attachments

Read More

Реализација на Буџет 2020 година

Attachments

Read More

Одлуки и извештаи 2021 година

Attachments

Read More

Службен гласник 2021 година

Attachments

Read More

Предлог Буџет 2021 година

Attachments

Read More

Програми за работа

Attachments

Read More

Извештаи за работа

Attachments

Read More

Исплата на средства

Attachments

Read More

Одлуки и извештаи 2020 година

Attachments

Read More

Буџет 2020 година прв ребаланс

Attachments

Read More

Back to top