Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Документи

Јавни набавки за 2022 година

Attachments

Read More

Јавни набавки за 2021 година

Attachments

Read More

Социјална, здравствена и детска заштита

Attachments

Read More

Администрација

Attachments

Read More

Записници 2022 година

Attachments

Read More

Завршна сметка на Буџет 2021 година

Attachments

Read More

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична електроцентрала со моќност до 1 MW со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП бр. 468, КП бр. 469 и дел од КП бр. 488 КО Новаци вон г.р., о.Новаци

Attachments

Read More

Службен гласник 2022 година

Attachments

Read More

Четврт квартал 2021 година

Attachments

Read More

Буџет за 2022 година

Attachments

Read More

Предлог Буџет 2022 година

Attachments

Read More

Back to top
Skip to content