Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична електроцентрала со моќност до 1 MW со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП бр. 468, КП бр. 469 и дел од КП бр. 488 КО Новаци вон г.р., о.Новаци

Attachments

Back to top
Skip to content