Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

22-ра седница на Совет на општина Новаци

По усвојувањето на записникот од  21-та седница советот на општина Новаци го разгледа и усвои дневниот ред  со дваесеттина точки од 22-та седница

Советот на општина Новаци ги усвои следните Предлог-Одлуки и Одлуки:

             

1.Одлука за кофинансирање на општина Новаци-Основен проект за Уредување на Порој во н.м. Гермијан II фаза(до 10% од вредноста на проектот).

2.Oдлука за утврдување на приоритет на проект- Основен проект за Уредување на Порој во н.м. Гермијан II фаза

3.Одлука за давање на согласност за намената на инвестицијата- Основен проект за Уредување на Порој во н.м. Гермијан II фаза

4Одлука за утврдување на приоритетОсновен проект за изградба на локален пат од раскрсница Старавина до Будимирци во Новаци-Општина

5.Одлука за давање на согласност за намената на инвестицијата – проект (Основен проект за изградба на локален пат од раскрсница Старавина до Будимирци во Новаци-Општина)

6.Одлука за сопствено учество на општина Новаци при аплицирање со проект (Основен проект за изградба на локален пат од раскрсница Старавина до Будимирци во Новаци-Општина)

7.Одлука за усвојување на предлог  Одлука за извршување на  Буџетот на Општината за 2019 година

8.Одлука за одобрување на Буџетски календар за 2019 година.

9.Одлука за ослободување  од плаќање на такси на општината за семејството на загинати бранители во Воениот конфликт 2001 година.

10.Предлог-Одлука за реализација на финансиски трансвери до здруженија на граѓани,спортски,технички, и научни друштва, наменски дотации за културно-уметнички манифестации и еднократна парична помош на физички лица и лица си посебни потреби за 2019 година

11.Предлог-Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација(Светлана Талевска с.Добрушево).

 

Советниците ги усвоија и следните ПредлогПрограми и Предлог Измена  на Програма:

 

 

1.Предлог-Програма зa зимско одржување на  проодноста на општинските патишта и улици на територијата на општина Новаци за сезоната 2018/2019 година

2.Предлог програма за работа на Советот на општина Новаци за 2019 година

3.Предлог Измени на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Новаци за 2018 година

4.Предлог-Планирани едногодишни капитални инвестиции за 2019 година во општина Новаци.

 

Советот го разгледа и усвои Барањето од УСК,,Славко Лумбарковски,,-Новаци за одобрување на финансиски средства за учебната 2018/2019 година.

 

Советниците едногласно го усвоија Барењето за разрешување на член на Општински совет за превенција на детско престапништво и именување на нов член.

 

Советот го усвои Заклучокот за доставување на Извештај од ЈКП ,,Комунална Хигиена“ с.Новаци за платени и неплатени сметки   .

 

 

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content