Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавна презентација, Јавна анкета

Се известуваат граѓаните и правните лица од просторот опфатен со Архитектонско – урбанистички Проект за формирање на градежни парцели на дел од КП 1394/1, (КП 1394, КП 1394/9, КП 1394/10, КП 1394/11, КП 2009/1, КП 2009/5, КП 1221/1, КП 1221/2 и КП 1241/1), КО Новаци за намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија (Г3 – Сервиси и Г4 – Стоваришта), согласно општ акт за село Новаци, општина Новаци и изработувач ИН-ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија – Скопје, дека општина Новаци организира Јавна презентација и Јавна анкета.

Јавна презентација, Јавна анкета.

Back to top
Skip to content