Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Советот на Општина Новаци  ja одржа 29 тата седница

Советот на Општина Новаци ја одржа 29 тата седница на која се разгледаа и се донесоа следните точки:

– Записникот од 28-та седница на Совет на Општина Новаци;

– Измени и дополнувања на Програма за изработка на урбани планови на територијата на Општина Новаци за 2023 г.;

– Одлука за поднесување на барање за гранд на Јавниот повик за барања за обезбедување на финансиска помош во изработка на техничка документација за приоритетни инфраструктурни проекти во рамките на Фондот за техничка документација;

– Одлука за укинување на одлуката за давање на користење на мрежата на јавно осветлување на територијата на Општина Новаци бр.14-855/27 од 23.09.2022 годинач

– Програма за санација, одржување на полски патишта и чистење на земјени канавки покрај полските патишта во Општина Новаци во 2023 годинач и

– Одлука за утврдување на приоритет за аплицирање во  проектот Јакнеење на општинските капацитети за имплементација на проекти – Фаза 2 во рамките на првиот повик за финансисрање на техничка документација за инфраструктурни проекти од Фондот за техничка документација на УНДП.

Советниците го разгледаа и барање од Здружение меморијален турнир во мал фудбал “ПЕЦАК – ПМ 2001“ за организирање на традиционален меморијален турнир во мал фудбал во чест и сеќавање на Пеце Матичевски од с.Новаци;

Седицата заврши со советнички прашања.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content