Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Советот на Општина Новаци ја одржа 49 седница

Советот на Општина Новаци ја одржа 49 седница со следниот дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 48-та седница на Совет на
  Општина Новаци;
 2. Разгледување и донесување на Одлука за започнување на постапка за давање
  под закуп на недвижни стари – деловни простории;
 3. Разгледување и усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „Славко
  Лумбарковски“ – Новаци за учебната 2023/24 година;
 4. Разгледување и усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Славко
  Лумбарковски“ – Новаци за учебната 2024/25 година;
 5. Разгледување на Барање за трајно отстапување на столици од Здружение на
  пензионери – Битола, огранок на пензионери Општина Новаци;
 6. Советнички прашања.

Дополнување: Барања за финансиска помош од физички лица по предлог на
Комисијата за доделување на еднократна парична помош.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content