Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Советот на Општина Новаци ја одржа 34 тата седница

Советот на Општина Новаци ја одржа 34 тата седница со следниот дневен ред:

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 33-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и донесување на Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Новаци за 2023 година;
 3. Разгледување и донесување на измени и дополнувања на Програма за изградба и одржување на локалните патишта и улици во Општина Новаци за 2023 г.;
 4. Разгледување и донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за сопствено учество на Општина Новаци во програмата на УНДП: Општинско-корисна работа 2023/24 година, за реализација на проектот „Ранливи категории 4“;
 5. Разгледување и донесување на  Одлука за одобрување на финансиски средства на сите студенти, жители на Општина Новаци, кои ќе се запишат во прва година – прв циклус студии на државените универзитети во РСМакедонија;
 6.  Разгледување на Годишен план за вработување на МЈП „Пелалинк“- Битола, за 2024 година и донесување на Одлука;
 7. Разгледување на Барање за субвенционирање на обврските на ЈПКД „Комунална хигиена“ – Новаци за потрошена електрична енергија за водоснабдување;
 8. Разгледување на Барање од ЈПКД „Комунална хигиена“ – Новаци за назначување на 2 (два) члена во Управен одбор;
 9. Разгледување на Барање од ООУ „Славко Лумбарковски “– Новаци за набавка на дигитална инфрастуктура;
 10. Разгледување на Барање од МЗ с. Живојно за еден камион песок, за потребите на црквата „Св.Спас“;
 11. Разгледување на Барање од МЗ од с. Живојно за 3 камиони чакал за санација на патот до црквата „Св.Спас“ и манастирот “Св.Петка“;
 12. Советнички прашања.

На денешната седница како дополнување се разгледаа следните точки:

1. Разгледување на Барање од манастирот „ Рожденство на Пресвета Богородица“ Новаци, за финансиски средства за оддржување на престојниот верски празник на 20/21.09.2023г.(мала Богородица);

2. Разгледување на Барање од МЗ на с.Градешница за градежен матерјал (песок и тампон) за изградба на конак на манастирот „Св. Илија“ во с.Градешница;

3. Разгледување на Барање од МЗ на с.Будимерци за градежен матерјал (тампон)

и соодветна градежна механизација за санација на патот.

4. Барања  за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content