Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Советот на Општина Новаци денес ја одржа 40 – тата седница

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 39-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и усвојување на Нацрт-Буџет на Општина Новаци за 2024 година;
 3. Разгледување и донесување на Одлука за формирање на Комисија за попис;
 4. Разгледување и донесување на измени и дополнувања на Финансиска  програма за јавни дејности (образование) во Општина Новаци за 2023 година;
 5. Разгледување и усвојување на Програма и Акциски план за социјална заштита на грaѓаните на Општина Новаци за 2024 година;
 6. Разгледување и донесување на Програма за ЛЕР за 2024 година;
 7. Разгледување и донесување на Локален акциски план за управување со отпад за 2024/25 година;
 8. Разгледување и донесување на Програма за работа на Советот на  Општина Новаци за 2024 година;
 9. Разгледување и донесување на Програма    за образование за 2024 година;
 10. Разгледување и донесување на Програма за култура за 2024 година;
 11. Разгледување и донесување на Програма за спорт за 2024 година;
 12. Разгледување и донесување на Програма за еднакви можности за 2024 година;
 13. Разгледување  и донесување на измена и дополнување на Програмата за  изградба, реконструкција  и одржување на  локални патишта и улици  во Општина Новаци  за 2023 година;
 14. Разгледување и донесување на Програма за работа во областа на располагањето  со градежното земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Новаци за 2024 година; 
 15. Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Новаци  за 2024 година;
 16. Разгледување и донесување на Програма за животна средина на Општина Новаци за 2024 година;
 17. Разгледување на Програма за изработка на урбанистички планови на територија на Општина Новаци за 2024 година;
 18. Разгледување и усвојување на Програма  за работа на ЈПКД „Комунална хигиена“ Новаци за 2024 година;
 19. Разгледување и усвојување на План за јавни набавки на ЈПКД „Комунална хигиена“ Новаци за 2024 година;
 20. Советнички прашања.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content