Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Советот на општина Новаци ја одржа 49 –та седница

DSC_8709

Советниците на Општина Новаци со десеттина точки на дневен ред ја одржаа 49-тата седница која започна со усвојување на записникот од претходните две одржани седници 47-ма и 48 –ма.

Потоа се донесе одлука за учество на општина Новаци со апликација за Проект ,,Следење на квалитетот на воздухот во балканската област ,,AIR4 BALKAN( во прв повик во рамките на Транснационалната програма Балкан-Медитеран 2014-2020), одлука за усвојување на тромесечниот izve{taj za izvr{uvawe na buxetot na op{tina Novaci periodot 01.01.2016 do 31.03.2016 godina, одлука зa utvrduvawe  i obele`uvawe mesta za istaknuvawe na izborni plakati za Пrедвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија-2016 година и се донесе Дeklaracija за одржување на чесни, слободни и демократски Пrедвремени избори за пратеници во собранието на Република Македонија-2016 година.

Исто така се донесоа и пет предлог-одлуки за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко-планска документација за селата ГорноАгларци и Паралово.

На денешниот дневен ред советниците при советот на општина Новаци го разгледаа и барањето за за именување преставници од општина Новаци за новиот Училишен одбор на ОУ,,Славко Лумбарковски,,-Новаци.

 

 

Back to top
Skip to content