Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Активни деловни субјекти по големина, по општини, по години, состојба 31 Декември

 2021
ВкупноМикроМалиСредниГолеми
Новаци805129

Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.2, по општини, по години, состојба 31 декември

 2021
ВкупноA Земјоделство, шумарство и рибарствоБ Рударство и вадење на каменВ Преработувачка индустријаГ Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизацијаД Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад; санација на околинатаЃ ГрадежништвоЕ Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоциклиЖ Транспорт и складирањеЗ Објекти за сместување и сервисни дејности со хранаЅ Информации и комуникацииИ Финансиски дејности и дејности на осигурувањеЈ Дејности во врска со недвижен имотК Стручни, научни и технички дејностиЛ Административни и помошни услужни дејностиЉ Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурувањеМ ОбразованиеН Дејности на здравствена и социјална заштитаЊ Уметност, забава и рекреацијаО Други услужни дејностиП Дејности на домаќинствата како работодавачиР Дејности на екстратериторијални организации и тела
Новаци8039411934211357

Извор: База на податоци МакСтат

Back to top
Skip to content