Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавен повик за организирање на ПОВТОРНА јавна презентација и јавна анкета

Општина Новаци организира ПОВТОРНА јавна презентација и јавна анкета по урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2 – лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија КО Новаци – вон град Општина Новаци за плански период 2021 – 2026 година.

Back to top
Skip to content