Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за организирање на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистичкиот план со намена В5.1 – Црква „Св. Петар и Павле“ на дел од К.П. бр. 1820, К.О. Рапеш, м.в. „Осој“, Општина Новаци

Почитувани, ве информираме дека Општина Новаци организира авен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистичкиот план со намена В5.1 – Црква „Св. Петар и Павле“ на дел од К.П. бр. 1820, К.О. Рапеш, м.в. „Осој“, Општина Новаци. Истиот ќе трае 15 дена, почнувајќи од 12.04.2023 до 29.04.2023 година, секој работен ден од 8:30 д0 15:30 часот.

Back to top
Skip to content