Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за одржување на 46та седница на Совет на општина Новаци

46та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 26.04.2024 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Разгледување и усвојување на Записникот од 45-та седница на Совет на Општина Новаци;
  2. Разгледување и усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Новаци за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2024 до 31.03.2024 год.;
  3. Разгледување и донесување на Одлука за сопствено учество -кофинансирање на Општина Новаци во реализација на активностите на проект „Зајакнување на луѓето од Пелагонија – II“ ( Small- Scale пилот проекти)
  4. Советнички прашања
Back to top
Skip to content