Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за одржување на 45та седница на Совет на општина Новаци

45та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 01.034.2024 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Разгледување и усвојување на Записникот од 44-та седница на Совет на Општина Новаци;
  2. Разгледување и донесување на Програма за субвенционирање на трошоци од работењето на ЈПКД „Комунална хигиена“ Новаци за 2024г;
  3. Разгледување и донесување нa Правилник за користење на службени мобилни телефони за Градоначалникот, советниците и вработените во општинската администрација на Општина Новаци;
  4. Разгледување на Барање за субвенционирање од ЈПКД „Комунална хигиена“ Новаци;
  5. Советнички прашања.
Back to top
Skip to content