Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за одржување на 43та седница на Совет на општина Новаци

43та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 28.02.2024 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 42-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и донесување на Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Општина Новаци;
 3. Разгледување и донесување на Програма за санација, одржување на полски патишта и чистење на земјоделски канавки покрај локални и полски патишта во Општина Новаци за 2024 година;
 4. Разгледување и донесување на измени и дополнувања на Програмата за заштита и благосостојба на животните – третман на бездомни кучиња односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2024 година;
 5. Разгледување и донесување на измени и дополнувања на Планот за заштита и благосостојба на животните – третман на бездомни кучиња односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2024 година;
 6. Разгледување и донесување на Акционен план и Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести за подрачјето на територијата на Општина Новаци за 2024 год.;
 7. Разгледување и донесување на Одлука за сопствено учество на Општина Новаци за реализација на проект;
 8. Разгледување и усвојување на Извештајот за извршен попис на инвентар, опрема и возила за 2023 год. и Извештајот на побарувањата, обврските и паричните средства во благајната на Општина Новаци за 2023 год.;
 9. Разгледување и усвојување на Годишна сметка на ООУ „Славко Лумбарковски“ Новаци за период од 01.01.2023 – 31.12.2023 година;
 10. Разгледување на Барање од ЈПКД „Комунална хигиена“ – Новаци за разрешување на 3 (три) члена од Надзорен одбор и именување на нови членови;
 11. Разгледување и донесување на Решение за именување на членови во заедничката комисијата за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Новаци и Општина Могила;
 12. Советнички прашања.
Back to top
Skip to content