Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за одржување на 27та седница на Совет на општина Новаци

27-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 27.03.2023 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

1. Разгледување и усвојување на Записникот од 26-та на Совет на Општина Новаци;

2. Разгледување и усвојување на Завршна сметка на МЈП „ПЕЛАЛИНК“ Битола;

3. Разгледување и донесување на Одлука за давање на согласност за реализација на проектот – Реконструкција на улица од пошта до Златен клас во с.Новаци до крај на каналот, општина Новаци;

4. Разгледување и усвојување на Правилник за финансиска поддршка за надомест на дел од трошоците за набавка на материјали за подигање на пластеници за сопствени потреби;

5. Разгледување и донесување на Одлука за формирање на Одбор за подигање на спомен одбележје-плоча во с.Брод;

6. Разгледување на Барање за повишување на плата од Благој Бежановски вработен во Општина Новаци.

7. Советнички прашања.

Дополнување: Барања  за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош.

Back to top
Skip to content