Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за одржување на 21та седница на Совет на општина Новаци

21-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 27.12.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 20-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разгледување и одобрување на Буџетски календар за 2023 год.;
 3. Разгледување на Предлог-Буџетот на Општина Новаци за 2023 год., усвојување на Буџет на Општина Новаци за 2023 год., и донесување на Одлука;
 4. Разгледување на Образложение на Буџетот на Општина Новаци за 2023 год.;
 5. Разгледување на Одлука за одредување на вредноста на бодот за државните службеници за 2023 год.;
 6. Разгледување на Одлука за одредување на вредноста на бодот за техничкиот персонал за 2023 год.;
 7. Разгледување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Новаци за 2023 год.;
 8. Разгледување и донесување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Новаци за 2023 год.;
 9. Разгледување и донесување на Програма одржување на локалните водоводи во Општина Новаци за 2023 год.;
 10. Разгледување и донесување на Програма за одржување на јавна чистота (јавни површини, паркови, зеленило и рекреативни површини на територијата на Општина Новаци за 2023 год.;
 11. Разгледување и усвојување Програма за работа на Јавното претпријатие за Комунални Дејности „ Комунална Хигиена “– Новаци за 2023 год.;
 12. Разгледување и усвојување на Годишен план за јавни набавки на ЈПКД „Комунална Хигиена“ – Новаци за 2023 год.
Back to top
Skip to content