Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за одржување на 20та седница на Совет на општина Новаци

20-тата седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 15.12.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 19-та седница на Совет на Општина Новаци;
 2. Разглеување и усвојување на Нацрт – Буџет на Општина Новаци за 2023год.;
 3. Разгледување и усвојување на План за изменување и дополнување на Планот на програма за развој – развојна потпрограма „Изградба на индустриска зона “ с.Новаци (бр.14-955/10 од 07.11.2022г);
 4. Разгледување и донесување на Годишен план за јавни набавки на Општина Новаци 2022г.- измена ноември 2022г. (набавка на услуги за Новогодишно украсување);
 5. Разгледување и донесување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РСМакедонија на подрачјето на Општина Новаци за 2023год.;
 6. Разгледување и донесување на Програма за активностите на Општина Новаци во областа на Локалниот економски развој во 2023год.;
 7. Разгледување и донесување на Програма и Акционен план за социјална заштита на граѓаните на Општина Новаци за 2023год.;
 8. Разгледување и донесување на Програма за активностите на Општина Новаци во областа на образование за 2023 год.;
 9. Разгледување и донесување на Програма за култура, култутни активности, културни и др. манифестации на Општина Новаци за 2023год.;
 10. Разгледување и донесување на Програма за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската  инфраструктура  на Општина Новаци за 2023год.;
 11. Разгледување и донесување на Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Новаци за 2023год.;
 12. Разгледување и донесување на Одлука за кофинансирање на Општина Новаци во проектот:„Подобар квалитет на животот на населението и заштита на животната средина во Пелагонискиот регион преку планирање и инвестиции во комуналната ифраструктура“;
 1. Разгледување на Барање од група жители на село Новаци за градежен матерјал за изработка на настрешница;
 2. Разгледување на Барање од група жители на село Новаци за градежен матерјал за изработка на детски парк од група жители на село Новаци;
 1. Разгледување на Барање од Месна Зедница на село Будимерци за градежен матерјал (цемент) за изградба на базен во црквата „Св. Никола“
 2. Разгледување на Барање од Еколошкото друштво „Кајмакчалан“ с.Маково за финансиска поддршка на проект за заштита на географско потекло (брендирање) на мариовскиот мед;
 3. Разгледување на Барање од Трајче Таневски од с.Бач за поставување на цевка Ф-300 на патот кој води до неговата нива;
 4. Разгледување на Барање од Драги Каранфиловски за решавање на случајот со капелата намената за селата Горно и Долно Агларци;
 5. Разгледување на Барање од Гоце Стојановски од с.Новаци за исплата за извршена работа во соблекувалните на фудбалскиот стадион во с.Новаци;
 6. Советнички прашања.
Back to top
Skip to content