Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за одржување на 14та седница на Совет на општина Новаци

14-тата седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 27.07.2022 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

Дневен ред

Усвојување на Записникот од 13-та седница на Совет на Општина Новаци

 1. Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Општина Новаци за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година
 2. Предог-Годишен план за јавни набавки на општина Новаци 2022г.- измена Јуни 2022г. (набавка на градежни матерјали железо, арматура и дрвена граѓа)
 3. Усвојување на Предлог –Социјален план на општина Новаци поднесен од страна на Општински совет за социјална заштита
 4. Предлог-Одлука за разрешување на Борис Христовски како член на Комисијата за процена на штети од елементарни и други непогоди и именување на нов член
 5. Годишен извештај за работата на ЗУСК Славко Лумбарковски –Новаци за учебната 2021/2022г.
 6. Квартален извештај за извршување на буџетот на OОУ„Славко Лумбарковски“ за квартал од 01.04.2022г. до 30.06.2022г.
 7. Годишен план за вработување од ООУ „Славко Лумбарковски“ –Новаци
 8. Доставување на Преглед за формирање на паралелки во ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци
 9. Одлука за утврдување на цените на услугите на ЈПКД „Комунална хигиена“ –Новаци
 10. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за јавна чистота на територија на општина Новаци за 2022г.
 11. Барање од Манастирскиот одбор на манастирот Св.Никола од с.Суводол за 6 кубици песок за изведување на градежни работи кај манастирот
 12. Барање од одборот на манастирот Св Никола во с.Суводол за градежен матерјал (бекатон плочки за поплочување и уредување на манастирскиот двор во површина од 600 м².)
 13. Барање за одобрување на матерјална или финансиска помош за доизградба на манастирскиот комплекс при манастирот Св.Атанасиј Велики с.Старавина
 14. Барање од Здружение за развој и ревитализација ПЕШТА од с.Градешница за градежен матерјал за потребите на црквите во село Градешница (пласифициран плех 48м² за настрешница)
 15. Барање од Црковниот одбор на црквата Св.Петка во с.Скочивир за градежен матерјал (греди, лајсни, ќерамиди и сл.) во износ од 200.000,00 денари.
 16. Барање од Црковниот одбор на црквата Св.Атанасиј Велики во с.Новаци за градежен матерјал за потребите на црквата ( 35 вреќи цемент, 4 арматури-мрежи и 12 кубици песок.)
 17. Барање од Црковен одбор од с.Живојно за финансиски средства за одбележување на христијанскиот празник „Илинден“ .
 18. Барање од Mесна заедница на с.Рибарци за лицето Лазевки Трајан за поставување на бетонска цевка Ф 500 на земјен пат во должина од 5 м поради пропуштање на водата од изградениот бетонски канал изграден од општина Новаци
 19. Барање од Месна Заедница на с. Новаци за градежен матерјал потребен за реконструкција на постоечки детски парк сместен на излезот од селото на патот кон село Добромири.
 20. Барање од Месна заедница с.Рапеш за достава на вода за пиење поради техничка неисправност на постоечката вода за пиење.
 21. Барање од Месна Заедница на село Арматуш за организирање на дистрибуција на вода со камион цистерна, 2-3 пати неделно до надминување на сушниот летен период.
 22. Барање од Месна заедница с.Долно Орехово за мехнизација СКИП за ископување на канал во должина од 800 м за поставување на црево за селски водовод.
 23. Барање од Месна Заедница с.Гермијан за реконструкција на постоечко водопоило сместено во селото.
 24. Барање од Тони Стојчевски од с.Рибарци поставување на одводна цевка Ф 200 мм.

Дополнување : Барања за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош

Back to top
Skip to content