Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Оцена за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички план за село Зовиќ

Back to top
Skip to content