Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Известувања

Посета на регионална депонија во Кожани, Грција

Здружението на даватели на комунални услуги на Република Северна Македонија-АДКОМ, заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање ќе организира посета на регионалната депонија во Кожани, Грција. Целта на посетата е запознавање со изгледот на регионалната депонијата што ќе се гради во Мегленци. Поаѓање на 27.11.2023 во 8:30 од пред зградата на Општина Новаци, враќање во 15:00. Секој заинтересиран граѓанин да се пријави на телефонот за контакт 075456034, најдоцна до 24.11.2023. Местата се ограничени.

Информација за Студија за оцена на влијание врз животната средина за проект: Воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски и Југозападен регион, за потребите на инвеститорот Министерството за животна средина и просторно планирање

Министерството за животна средина и просторно планирање согласно член 90 став 1 точка 3 од Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015, 39/2016, 99/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 89/2022 и 171/2022) ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот Министерството за животна средина и просторно планирање, со седиште на Плоштад “Пресвета Богородица“ бр. 3, Скопје – Сектор за одржлив развој и инвестиции, ја достави Студијата за оцена на влијание врз животната средина за проект: Воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски и Југозападен регион.

      Студијата е достапна за увид на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање со седиште на Плоштад “Пресвета Богородица“ бр. 3, Скопје на веб страницата на министерствoто, www.moepp.gov.mk и на infoeko@moepp.gov.mk. и во просториите на Општина Новаци.

     Јавната расправа по Студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот: Воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски и Југозападен регион ќе се одржи на ден 31.10.2023 година (вторник) во големата сала во општина Новаци со почеток во 12 часот.

Известување за достапност на документ – Реконструкција на локалните улици „1“ и „2“

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во Република Северна Македонија” кој
се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за
транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната
патна инфраструктура, општина Новаци аплицираше со проект за „Реконструкција на локалните
улици „1“ и „2“ во населеното место Новаци, во Општина Новаци”.

Известување за ажурирање на податоците на недвижен имот

Почитувани жители на Општина Новаци,

Ве известуваме дека согласно чл. 5 став 7 од законот за данок на имот, (Службен Весник на РМ бр. 61/04; 92/07; 102/08; 35/11; 53/11; 84/12; 188/13; 154/15; 192/15; 23/16 и 151/21), Општина Новаци започнува со ажурирање на податоците на недвижен имот на цела територија на општината.

За таа цел, тимови од општинската администрација, започнувајќи од 17.07.2023 година, ќе бидат на терен во период од 09:00 до 12:00 часот секој работен ден за репроценка и ажурирање на базата на податоци за данокот на имот.

Back to top
Skip to content