Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jавна презентација и јавна анкета за Урбанистичкиот план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2 лесна незагадувачка индустрија, КО Новаци – вон град

Во Општина Новаци се одржа повторена јавна презентација и јавна анкета согласно забелешките на Министерство за транспорт и врски за Урбанистичкиот план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2 лесна незагадувачка индустрија, КО Новаци – вон град, Општина Новаци.

Им благодариме на жителите и сите засегнати јавни субјекти кои зедоа учество на оваа јавна презентација.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content