Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавен увид и јавна расправа по Нацрт-Извештај за стратегиска оцена на животна средина ЛУПД за изградба на ловен дом

Почитувани,

На следниов ЛИНК ќе го најдете соопштението за Јавен увид и јавна расправа по Нацрт-Извештај за стратегиска оцена на животна средина ЛУПД за изградба на ловен дом со пратечки содржини на дел од КП бр. 1372, 1750 и 2109 во КО Будимирци, општина Новаци. Расправата ќе се организира на 26.02.2016 во Салата за седници на Советот на општина Новаци.

Back to top
Skip to content