Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Советот на општина Новаци ја одржа 65-тата седница

По усвојувањето на записнуикот од претходната седница која Советот на општина Новаци ја одржа минатата недела се пристапи кон разгледување и деббатирање за десеттината точки на дневен ред.

Се усвои завршната сметка на буџетот на општина Новаци за 2016 година, се донесе одлука za usvojuvawe na Godiшen izveшtaj na  Opшtina Novaci za 2016 godina и оdluka za usvojuvawe na  Finansiski izveшtaj za finansisko   rabotewe na OU ,,Slavko Lumbarkovski,, Novaci za 2016 godina, се донесе одluka za usvojuvawe na зavr{naта smetka za 2016 godina na Јавното Претпријатие за Комунални Дејности ,, Комунална Хигиена,,-Новаци, оdluka za usvojuvawe na Извештај за работењето на Јавното Претпријатие за Комунални Дејности ,, Комунална Хигиена,,-Новаци за 2016 година и оdluka za usvojuvawe na Годишен извештај на извршените работи за одржување на Јавната чистота во општина Новаци за 2016 година.

Исто така на денешната седница се донесе и предлог одлука за намена на средства од грантот МСИП проект, предлог одлука  за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за село  Гермијан, предлог одлука за утврдување на услови за начинот на градење во село Скочивир, општина Новаци за кое нема урбанистички план како и предлог измена на методологијата за определување на критериуми за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани и фондации од буџетот на општина Новаци.

Back to top
Skip to content