Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Советот на општина Новаци ја одржа 60 –тата седница

dsc_6198

Советот на општина Новаци имаше полни раце работа на 60-тата седница на која на дневен ред имаше повеќе од триесеттина точки.

На почетокот се разгледа и усвои записникот од претходната 59-тата седница а потоа се започна со разгледување и гласање за точките кои се најдоа на дневниот ред.

Советот ги одобри предлозите на општина Новаци за планираните едногодишни капитални инвезтиции за 2017 година а донесе и план за развој, донесе одлука за одобрување на средства за одбележување на новата 2017 година, божиќните празници и Богојавление Водици.

Советниците разгледаа и одобрија неколку програми и тоа за зимско одржување на  proodnosta na op{tinskite pati{ta и улици на територијата на општина Новаци за сезоната 2016/2017 година, за одржување на јавната чистота на територијата на општина Новаци за 2017 година, za ureduvawe na gradeжno zemjiшte на подрачјето на општина Новаци за 2017 година, za rabota na Sovetot na Op{tina Novaci za 2017 godina.

На 60 –тата седница на дневен ред беа разгледани неколку точки за легализација односно за вклопување на бесправно изградени објекти во идна планска урбанистичка документација за КО Старавина, Градешница, Скочивир, Брник, Добромири, Новаци, Живојно, Брод и Гнетино.

Советот на општина Новаци донесе неколу одлуки за реконструкција на улица во с. Градешница, за вложување на сопствени средства и за употреба на основен проект, потоа одлука за utvrduvawe na  prioritet на проект (Основен проект Употреба и Одржување Реконструкција на тротоари- с Гермијан, оdluka зa davawe сoglasnost za namenata na investicijata(Основен проект Употреба и Одржување Реконструкција на тротоари- с Гермијан, и зa sopstveno u~estvo na Opшtina Novaci при аплицирање со проект(Основен проект Употреба и Одржување Реконструкција на тротоари- с Гермијан.

Советниците ги разгледаа деталните финансиски извештаи за зимско одржување на локалните патишта и улици во општината за 2013, 2014 и 2015 година, за реализираните планирани едногодишни капитални  инвестиции за 2016 , беше усвоен предлог буџетот за 2017 година и донесена одлука за усвојување на предлог одлука за извршување на буџетот на општината за 2017 година.

Советниците донесоа и одлука за одобрување на средства за изработка на основен проект за изградба на локален пат с.Брод-с.Сливица-с.Скочивир , пredlog-оdluka za odobruvawe Buxetski Kalendar za 2017 godina, предлог-одлука за определување на крајбрежниот појас на Утерна река во село Долно Агларци за кое е донесен Општ акт за населено место и предлог-одлука за определување на крајбрежниот појас на Градешка река во село Градешница за кое е донесен Општ акт за населено место.

 

 

Back to top
Skip to content