Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Советот на Општина Новаци ја одржа 35 – тата седница

Советот на Општина Новаци ја одржа 35 – тата седница на која се разгледаа следните точки на дневен ред:

 1. Разгледување и усвојување на Записникот од 34-та седница на Совет на Општина
  Новаци;
 2. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на тромесечен извештај за
  извршување на Буџетот на Општина Новаци за период од 01.01.2023 г. до
  30.09.2023г. (трет квартал);
 3. Разгледување и усвојување на Ребаланс на Буџетот на Општина Новаци за 2023
  г. и донесување на Одлука;
 4. Разгледување и донесување на Програма за зимско одржување на проодноста на
  општинските патишта и улици на територијата на Општина Новаци за сезоната
  2023/24 год.;
 5. Разгледување и донесување на Одлука за формирање на Комисија за
  унапредување на правата на пациентите на Општина Новаци;
 6. Разгледување на Барање од ЈПКД „ Комунална Хигиена“ – Новаци за назначување
  на 2 (два) члена во Управен одбор и донесување на Одлука;
 7. Разгледување и усвојување на Одлука за измени и дополнувања на основен
  статут на Општинското основно училиште „Славко Лумбарковски“- Новаци;
 8. Разгледување и усвојување на Измена на Годишен план за јавни набавки на ООУ
  „Славко Лумбарковски“ – Новаци за 2023 год.;
 9. Разгледување на Барање од ООУ „Славко Лумбарковски“- Новаци за санација на
  електрична инсталација и соодветно поврзување на клима уреди во подрачните
  училишта во селата: Бач, Живојно, Гермијан и Агларци;
 10. Разгледување на Финансиски извештај за работењето на ЗУСК „Славко
  Лумбарковски“ – Новаци за учебната 2022/23 год. и донесување на Одлука;
 11. Разгледување на Барање од ЗУСК „Славко Лумбарковски“- Новаци за финансиски
  средства за реализација на физичките активностите во учебната 2023/24 год ;
 12. Советнички прашања.

Дополнување: Барања за финансиска помош од физички лица по предлог на
Комисијата за доделување на еднократна парична помош.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content