Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Продолжуваат инфраструктурните зафати во општина Новаци

Градиме инфраструктура за сите во секое населено место во општина Новаци.

Асфалтираме локални улици и патишта во 17 населени места во општина Новаци.
 Вкупна должина 2.5-3км
Вредност 11 милиони денари од Буџет на општина Новаци.

📣Наскоро
 рехабилитација на дел од регионален пат Бач-Гермијан-Кременица
Рехабилитација на дел од регионален пат Новаци-Д.Орехово спрема с.Маково.
Готова проектна документација за реконструкција на 2 локални улици со краци во с.Новаци и 1 улица со краци во с.Гермијан со вкупна должина од 2.1 км.
Изготвени се три основни проекти за изградба на 3 локални патишта во три фази и тоа:
-Изградба на локален пат од раскрсница Старавина до с.Будимирци-фаза 1 и фаза 2
-Изградба на локален пат Гнеотино-Брод-фаза 3
Изработена е комплетна проектна документација за изградба на две локални улици со бехатон плочки во с.Градешница и локален пат до манастир Св.Илија .
Во тек е подготовка на проектна документација за изградба на пешачка патека со осветлување до Камениот мост во с.Зовиќ и улица во должина од 400 м .

линк од видеото

Back to top
Skip to content