Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Општина Новаци меѓу првите општини во буџетска транспарентност и отчетност за трошењето на јавните пари

Општина Новаци меѓу првите општини во буџетска транспарентност и отчетност за трошењето на јавните пари кон граѓаните.
Буџетската транспарентност на Општина Новаци се зголемила за 5 индексни поени во периодот 2021/2022 – 2022/2023 година.
Фискалната транспарентност кај општините односно буџетската и даночната транспарентност ја мереше УСАИД во рамките на проектот за „Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите“.Примарната цел на оваа истражување е да го измери степенот на фискалната транспарентност (буџетска и даночна) кај општините во Македонија во 2022/2023
годна и да направи споредба со претходен набљудуван период.
Од година во година Општина Новаци станува се поотчетна и потранспарентна општина поблиска до граѓаните настојувајќи и нив да ги вклучи во процесот на планирање, донесување одлуки и креирање на буџетот.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content