Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Истекува рокот за поднесување на барање за легализација

Грб Новаци

Почитувани,
Ве известуваме дека согласно член од 15 од Законот за изменување и дополнување на законот за постапување со бесправно изградени објекти , Службен весник на РМ, бр.217 од 11.12.2015 година , граѓаните на општина Новаци можат да поднесат барање за утврдување на правен статус на бесправен објект заклучно до полноќ 24 часот 31.03.2016 година. За таа цел општинската администрација на 31 .03 барањата ќе ги прима до 24.00 часот.

Со почит

Лазар Котевски

градоначалник на општина Новаци

Back to top
Skip to content