Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Во Општина Новаци вложени над 32 милиони денари во патна инфарструктура

Општина Новаци ја подобрува патната инфарструктура преку искористување на средствата од Програмата за финансиска поддршка  на руралниот развој  од 2018 преку подготвени проекти кои се реализираа во 2019 г .Од оваа програма Општина Новаци искористи над  32.000.000 денари инвестирајќи ги средствата во Изградба на Локален пат Р511 –крстосница- с.Старавина-с.Будимерци  до манастирот  Св.Атанас – с.Старавина во должина од 811 метри.  Реконструкција на локален пат до населено место с.Тепавци во должина од 3 км ( вредност 19 милиони денари ) како и Изработка на урбанистичка планска документација  за с.Новаци , с.Рибарци,.с.Будимирци , с.Градешница,. с.Гермијан .Општина Новаци ги искористи средствата по сите три мерки 321, 322 и 323 од Програмата за рурален развој .

Изградба на локален пат  до манастирот во с.Старавина  во должина 811 метри за што се потрошени средства од 4.601.062 денари од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој од мерката 323 -зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја. Изведувач на работите е СВ ИНВЕСТ Дооел Битола.

„Го развиваме и унапредуваме манастирскиот туризам“, велат од Општина Новаци.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content