«

»

Dec 27

Општина Новаци донесе програма за уредување на градежно државно земјиште за 2013 година

Општина Новаци донесе програма за уредување на градежно државно земјиште за 2013 година. Со програмата ќе се одреди обемот на уредување и степенот на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации, ќе се определува надоместокот и начинот на здружување и насочување на средствата за уредување на земјиштето.

„Оваа програма ќе ни помогне да ги одредиме подрачјата на кои ќе се врши уредувањето, обемот на уредување, степенот на опремување на земјиштето со објекти од основна и секундарна инфраструктура, ќе се одредат изворите на финасирање на програмата, висината на надоместокот и начинот на наплата на надоместокот за уредување на градежното земјиште, потоа ќе се одреди динамиката и мерките за извршување на програмата и слично“, рече градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски.

Со оваа програма е предвидено уредувањето на индивидуалните станбени но и деловни објекти на територијата на општина Новаци,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php