«

»

Apr 09

Јавен увид и јавна расправа

Градоначалникот на општина Новаци организира јавен увид и јавна расправа по Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД ЗА ТИПСКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА на КП бр.819 м.в. “Жабарник”  К.О. Новаци, с.Новаци, општина Новаци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php