«

»

Feb 06

Јавна расправа ЛУПД “Koњарка”

Почитувани граѓани, на сликата го имате документот за Јавен увид и јавна расправа по Нацрт-Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на мала хидроелектрична хидроцентрала на КП 26 и КП 1405, КО Скочивир на м.в. “Коњарка” – општина Новаци. Сите заинтересирани страни се поканети да учествуваат на јавната расправа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php