Проекти

Новаци е општина во која се лоцирани најголемите зeмјоделски и индустриски капацитети во Република Македонија. Локалната самоуправа и градоначалникот Лазар Котевски, ги следат сите позитивни акти на Владата на Р.Македонија околу субвенциите кои се наменети за земјоделското производство. Во таа насока е воспоставена и соработка со Агенцијата за потикнување и развој на земјоделството со седиште во Битола.

ОТЧЕТ на о.НОВАЦИ

Општина Новаци во изминатиот четиригодишен период оствари одлична соработка со Владата на Р.Македонија. Како резултат на добрата соработка се реализираа голем број проекти.

 • Зимско одржување на локални патишта и улици во општина Новаци 2008 година – 359.900,00 денари
 • Изработка на основен проект за снабдување со вода на с.Бач – 62.540,00 денари
 • Изработка на метална ограда и врати на амбуланта во с.Новаци – 360.000,00 денари
 • Набавка и монтажа на сообраќајни знаци во с.Новаци – 72.084,00 денари
 • Изработка на основен проект за одведување на атмосферски води во с.Новаци – 64.900,00 денари
 • Изработка на основен проект за изградба на пат за с.Груниште – 40.000,00 денари
 • Изработка на основен проект за локалните патишта за с.Рибарци и с.Добромири – 107.800,00 денари
 • Обложување на зид со гипскартон и фарбање на врати и прозори и фарбање на сала – 302.400,00 денари
 • Набавка на цемент за реконструкција на каналот во с.Зовиќ – 9990 денари
 • Адаптација и санација на санитарни јазли во ОУ “Славко Лумбарковки” во с.Новаци – 994.050,00 денари
 • Изградба / Чистење на дел од старото корито на Црна Река со изградба на минор корито – 3.120.439,00 денари
 • Изградба на дел / одведување на атмосферската вода за с.Новаци – 2.553.300,00 денари
 • Одржување на уличното осветлување во општина Новаци за 2008 година – 450.000,00 денари
 • Изработка на идеен и основен проект за изградба на локален пат с.Брод / Руднички Коп Гнеотино – 245.888,00 денари
 • Изработка на основен проект за изградба на мост на река Елешка, с.Гермијан – 50.740,00 денари
 • Изработка на основен проект за изградба на депонија за цврст отпад во с.Старавина – 71.940,00 денари
 • Изработка на основен проект за рехабилитација на локален пат за с.Долно Орехово – 73.160,00 денари
 • Изработка на основен проект за реконструкција и рехабилитација на пат за с.Брод – 29.264,00 денари
 • Реновирање на општински објекти во с.Новаци – 327.130,00 денари
 • Набавка на длабинска потопна пумпа за вода во водовод, с.Живојно – 159.111,00 денари
 • Реконструкција на пумпна станица во с.Бач – 193.036,00 денари
 • Доградба на соблекувална на ФК Новаци, с.Новаци – 352.977,00 денари
 • Изработка на каталог / мојата општина во срцето на Македонија – 72.570,00 денари
 • Заградување на игралиштето во с.Далбеговци – 220.074,00 денари
 • Изработка на проект за партерно уредување во с.Добромири – 20.000,00 денари
 • Снимање на постојната состојба и изработка на идејни проекти за доградба, надградба или реконструкција на објекти во сопственост на општината од понова градба – 215.590,00 денари
 • Изработка на проектен предлог за учество на општината на повикот во рамките на ЕУ / Развој на локалната инфраструктура – 359.540,00 денари
 • Реконструкција на амбуланта во с.Маково – 258.408,00 денари
 • Зимско одржување на локални патишта и улици / 2009 година – 356.000,00 денари
 • Изработка на локален акционен план за животна средина за о.Новаци / ЛЕАП – 271.282,00 денари
 • Расчистување на отпадот во с.Градешница, Старавина, Будимирци и Зовиќ, о.Новаци – 1.514.129,00 денари
 • Санација на микро акумулација во с. Живојно – 805.527,00 денари
 • Изградба на водопоило во с.Гермијан – 456.874,00 денари
 • Изградба на водопоило во с.Живојно – 590.524,00 денари
 • Реконструкција на регионален водовод 5 чешми / Градешница, Будимирци, Старавина, Воена Касарна и с.Зовиќ – 795.698,00 денари
 • Реконструкција на стар водовод во с.Брод / водоснабдување со селски чешми – 2.681.049,00 денари
 • Уредување на каналот покрај патот во с.Новаци – 3.506.386,00 денари
 • Изградба на автобуска постојка во с.Новаци – 402.109,00 денари
 • Изградба на мала акумулација / поило во с.Рапеш – 3.313.676,00 денари
 • Реконструкција и изградба на спортски објекти на подрачјето на о.Новаци во населените места: Новаци, Добромири, Гермијан и горно Агларци – 900.253,80 денари
 • Уредување на коритото на 10-от канал и каналот покрај патот во с.Новаци – 6.417.524,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.г.Агларци – вградување на тампон 897 m3 во вредност од 367.740,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 213.300,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Добромири – вградување на тампон 253 m3 во вредност од 106.260,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 213.300,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Гермијан – вградување на тампон 390 m3 во вредност од 163.800,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 142.200,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Бач – вградување на тампон 145 m3 во вредност од 60.900,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 142.200,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Брод – вградување на тампон 45 m3 во вредност од 18.900,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 156.420,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Далбеговци – вградување на тампон 385 m3 во вредност од 161.700,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 163.530,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.д.Агларци – вградување на тампон 529 m3 во вредност од 222.180,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 399.582,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Рибарци – вградување на тампон 286 m3 во вредност од 120.120,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 184.860,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Новаци – вградување на тампон 797 m3 во вредност од 334.740,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 611.460,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Живојно – вградување на тампон 211 m3 во вредност од 88.620,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 284.400,00 денари
 • Изградба на систем за водоснабдување на населените места Долно Агларци, Горно Агларци и Далбеговци – вредност 14 000,000,00 денари
 • Изведување на занаетчискли работи за соблекувална на ФК Новаци – вредност 362 674,00 денари
 • Изработка на брошура на Општина Новаци- вредност 300 000,00 денари
 • Изработка и поставување на стативи и обележување на ракометно игралиште с. Гермијан – вредност 80 078,00 денари
 • Чистење на одводни канали во општина Новаци – вредност 357 965,00 денари
 • Изработка на елаборати за оценка на влијанијата врз живтоната средина на проекти за реконструкција на објекти – вредност 114 814,00 денари
 • Изработка на основен проект – канал за наводнување на старото корито на Црна река- вредност  89 326,00 денари
 • Изработка на проект за изведба на хидрогеолошки истражни работи и експлатационен бунар за водоснабдување на с. Живојно – вредност 35 400,00 денари
 • Вршење на надзор над изградбата на сите градежни објекти во 2009 година  – вредност 362 260,00 денари
 • Набавка на материјали за изградба на премин на главен довод за вода во с.Градешница – вредност 33 836,00 денари
 • Одржување на улично осветлување во Општина Новаци во 2009 година- вредност 500 000,00 денари
 • Изработка на монографија на Општина Новаци за периодот 2005-2008 година – вредност 188 475,00 денари
 • Изведување на градежни работи на хала , плато пред хала и селска чешма во с. гермијан – вредност 262 979,00 денари
 • Изработка на основен проект за улици во селата Добромири , Горно Агларци, Живојно , Бач и Гермијан- вредност 177 236,00 денари
 • Набавка на компјутери – вредност 88 500,00 денари
 • Набавка на опрема и алатки- вредност 69 125,00 денари
 • Поставување на сообраќајно – технички средства за забавување на сообраќајот – легнати полицајци во Новаци – вредност 173 177,00 денари
 • Изработка на основен проект за реконструкција на ОУ во с. бач – вредност 98 400,00 денари
 • Оградување на фудбалско игралиште во с. Рибарци- вредност 353 221,00 денари
 • Изградба на септички јами на санитарни ајзли во училиштата во селата Гермијан, Живојно и Добромири- вредност 179 998,00 денари
 • Набавка на огревно дрво за греењена ОУ„Славко Лумбарковски“ во с. Новаци – вредност 239 920,00 денари
 • Изработка и монтажа на цистерна за противпожарно возило- вредност 210 000,00 денари
 • Дополнување на основен проект за реконструкција на локален пат Рибарци-Гнеотино – вредност 35 400,00 денари
 • Геомеханичко испитување на тлото и изработка на Елаборат за подобрување на тлото за изградба на мост на река Елешка во с. Гермијан – вредност 50 799,00 денари
 • Изработка на проектна документација  – вредност 99 800,00 денари
 • Изработка на основен проект за водоснабдување на с. Арматуш – вредност 85 000,00 денари
 • Изработка на основен проект за водоснабдување на с. Тепавци – вредност 120 000,00 денари
 • Реконструкција на мост во с. Гнеотино – вредност 348 902,00 денари
 • Санација на водовод 5 чешми – Старавина- вреност 345 740,00 денари
 • Санација на монтажна брана  на Црна река – Новаци – вредност 339 108,00 денари
 • Изградба и подобрување на тлото под темелни стопи за изградба на мост на река Елешка – Гермијан – вредност 349 629,00 денари
 • Реконструкција на фонтана во с. Рибарци- вредност 352 348,00 денари
 • Изработка на основен проект за изградба на тротоари во с. новаци- вредност 354 000,00 денари
 • Набавка на улични светилки урбан- вредност 35 394,00 денари
 • Набавка на муљна ламба – вредност 91 784,00 денари
 • Изведување на градежно занаетчиски работи во Општина Новаци – вредност 292 292,00 денари
 • Изработка на основен проект за санација ма општинска зграда Новаци заради енергетска ефикасност – вредност 147 500,00 денари
 • Зимско одржување на локални патишта и улици за 2010 година – вредност 356 800,00 денари
 • Уредување на дел од коритото на 10 тиот канал – вредност 862 201,00 денари
 • Изградба и реконструкција на локални патишта и улици во општина Новаци – вредност 3 970 000,00 денари
 • Изградба на доводен цевковод за водоснабдување на анселено место с. Бач – Општина Новаци – вредност 6 296 642,00 денари
 • Изградба на канал за наводнување во старо корито на Река Црна – вредност 3 329 865,60 денари
 • Изградба –асфалтирање на улици во селата: Бач, Гермијан, Живојно, Горно Агларци и Добромири во должина од 1,5 км вредност 3 625 852,00 денари
 • Изградба –асфалтирање на улици во селата:Бач, Гермијан, Живојно, Горно Агларци и Добромири во должина од 1,5 км вредност 3 625 595,00 денари
 • Одржување на улично осветлување во Општина Новаци – 2010 година, вредност 930 000,00 денари
 • Привремени вработувања во Општина Новаци – вредност 1 416 000,00 денари
 • Изградба на армирано бетонско плато во Новаци – вредност 653 444,00 денари
 • Партерно уредување на школски двор во Оу Добромири – вредност 684 455,70 денари
 • Надградба на браната на акумулацијата во с.Рапеш-вредност 3 258 275,00 денари
 • Услуги од градежна механизација- вредност 1 416 000,00 денари
 • Оградување на депонии во Агларци, Бач, Гермијан, Живојно, Добромири и Рибарци – вредност 1 735 485,00 денари
 • Превоз на ученици – вредност 1 450 220,00 денари
 • Ракометно игралиште во с. Далбеговци-
 • Санација на брана во с. Живојно – вредност 993 560,00 денари
 • Изградба на премини и мостови – вредност 3 507 234,00 денари
 • Набавка на ТВ и ДВД водици – вредност 38 500,00 денари
 • Набавка на компјутери и клима уреди за Новаци и Могила-УНДП-вредност 189 120,00 денари
 • Изработка на ЛУПД-Локална урбанистичка планска документација- бензиска станица – вредност 50 799,00 денари
 • Инфраструктурно уредување на канцеларии во Новаци и Могила- УНДП – вредност 338 691,00 денари
 • Изработка на канцелариски мебел за Општина Новаци – вредност 71 700,00 денари
 • Градежно-занаетчиски работи –општинска зграда Новаци – вредност 306 606,00 денари
 • Чистење на каналите на најкритичните места од поплавите- вредност 349 752,00 денари
 • Избор на координатор на тимот на УНДП-вредност 199 998,00 денари
 • Реконструкција на мостот во с. Брод и канализациона шахта во с. Новаци- вредност 300 888,00 денари
 • Изградба на дел од секундарна водоводна мрежа – Далбеговци-Гнеотино- вредност 343 792,00 денари
 • Градежни материјали-одбојкарско Новаци цемент Градешница и керамиди Орехово – вредност 76 750,00 денари
 • Јарбол и знамиња на РМ, Општина Новаци и ЕУ- вредност 220 000,00 денари
 • Основни проекти за канализација во Бач, Добромири и Гермијан- вредност 361 080,00 денари
 • Изработка на интерни нормативни акти – вредност 137  883,00 денари
 • Основен проект за изградба на пешачка патека во с. Горно Агларци – вредност 47 200,00 денари
 • Основен проект за реконструкција на водоводната мрежа во Д.Агларци, Г.Аглраци и Далбеговци – вредност 361 080,00 денари
 • Изработка на Елаборат за измени во Уредбата за методологијата за распределба на средства од производство на фосилни горива- вредност 43 660,00 денари
 • Изработка на софтвер систем за управување со документи Новаци-Могила УНДП – вредност 354 000,00 денари
 • Изработка на Основни проекти за водопоила Маково, Тепавци,  Арматуш и Орехово – вредност 188 800,00 денари
 • Изработка на бунар во амбуланта во Новаци – вредност 173 460,00 денари
 • Набавка на авто гуми за службени возила на Општина Новаци – вредност 60 710,00 денари
 • Осигурување на имот , опрема , инвентар и компјутери на Општина Новаци – вредност 12 857,00 денари
 • Чистење на бетонското корито на 10-тиот канал – вредност 347 705,00 денари
 • Изработка на брошури на Општина Новаци – вредност 354 236,00 денари
 • Чистење на депонија во с. Новаци – вредност 354 178,00 денари
 • Изработка на карта на Општина Новаци – вредност 168 000,00 денари
 • Санација на водовод во Мариово – вредност 356 714,00 денари
 • Градежни материјали-цркви и слично – вредност – 330 000,00 денари
 • Ревизија на проекти – вредност 100 000,00 денари
 • Проекти:довод на вода-Ореово и водопоило и ракометно игралиште во Живојно – вредност  127 440,00 денари
 • Ажурирана геодетска подлога за Бач, Гермијан и Живојно – вредност 365 800,00 денари
 • Електричен шпорет и фрижидер за Старавина – вредност 32 800,00 денари
 • Проект пумпни станици – вредност 99 002,00 денари
 • Базен во црква во Новаци – вредност 354 484,00 денари
 • Мрежасти корпи – вредност 169 920,00 денари
 • Елаборати животна средина – вредност 348 336,00 денари
 • Изведба на канал во Новаци и демонтажа на брана и поправка на водовод во с. Бач- вредност 320 027,00 денари
 • Ракометно игралиште Живојно – вредност 357 560,00 денари
 • Проекти –потисен цевковод с.Бач и пат с. Брод- вредност 274 940,00 денари
 • Проекти-брана с. Скочивир и канал за одводнување во Рибарци и Добромири – вредност 285 914,00 денари
 • Изградба на водопоило и чешма во Живојно- вредност 368 000,00 денари
 • Изработка на Елаборати за категоризација на патна мрежа – вредност 29 500,00 денари
 • Насип на канал- вредност 352 436,00 денари
 • Бушотина Живојно – вредност 359 310,00 денари
 • Бојадисување на ОУ Агларци – вредност 301 020,00 денари
 • Проекти-пат Арматуш, пат Зовиќ и базен Новаци – вредност 353 752,00 денари
 • Компјутери- вредност – 107 340,00 денари
 • Мебел- вредност 204 500,00 денари
 • Проект- општинска зграда- вредност 253 995,00 денари
 • Рекламен матријал-вредност 286 386,00 денари
 • Зимско одржување –патишта- вредност 358 510,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Г.Агларци – тампонирање 718  m3 вредност 394.900,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Добромири- тампонирање 593m3 – вредност 326.150,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Гермијан – тампонирање1071 m3 – вредност 589 050,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Бач- тампонирање 247m3 – вредност 135.850,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Брод – вградување на тампон 180 m3 вредност 99.000,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см вредност 189.000.00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Далбеговци вградување на тампон 199 m3 вредност 109.450,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см вредност 226.800.00 денари
 • Изградба на локална улица во с. Д. Агларци вградување на тампон 148  m3 вредност 81.400,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см вредност 321.300.00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Рибарци вградување на тампон 72  m3 вредност 39.600,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Живојно – тампонирање 135 м3 вредност 74 250,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Гнеотино – вградување на тампон 150   m3 вредност 82.500,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см вредност 189.000.00 денари
 • Изградба на локална улица во с. Мегленци – вградување на тампон 224   m3 вредност 123.200,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Тепавци – тампонирање 336 m3 вредност 184.800,00 денари
 • Изградба на локална улица во с. Гнилеж- тампонирање 81 м3 вредност – 44 550,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Скочивир- тампонирање 122 м3- вредност 67 100,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Маково –тампонирање 19 m3 – вредност 10.450,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Рапеш –тампонирање 32 m3 вредност 17.600,00 денари
 •  Изградба на локална улица во с.Ивени –тампонирање 10 m3 вредност 5.500,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Д.Орехово –тампонирање 15 m3 вредност 8.250,00 денари
 • Инвестиционо одржување и санација на локален пат с.Брод до с. Бач –тампонирање  285 м3 – вредност 156.750,00 денари
 • Инвестиционо одржување и санација на локален пат с.Брод до с. Гнеотино –тампонирање  353 м3 – вредност 194.150,00 денари
 • Зимско одржување на патиштата – вкупно вграден тампон 5.496.00 m3 вредност 3.566.904,00  денари, вкупно вграден асфалт 882 m2 – вредност 1.324.738,00 денари
 • Вршење на стручен надзор над изградбата на сите градежни објекти во о.Новаци – 362.260,00 денари
 • Автоматско управување со базен за вода за пиење во с.Бач – 31.742,00 денари
 • Изработка на нова веб страна на о.Новаци, одржување и ажурирање на страната за период од 1 година – 170.000,00 денари
 • Изработка на проект за чистење на делнични канали за одводнување во с.Добромири и г.Агларци и проект за мала брана на река Местина / Добровени –359.900,00 денари
 • Изведба на покриен канал во с.Новаци и чистење на стар, како и ископ на нов канал во с.Новаци – 350.367,00 денари
 • Поставување на одводни цевки, на чешми, бандери и бетонирање на плочи на влезови на канал Новаци / РЕК – 322.132,00 денари
 • Реконструкција на црквата во с.Бач и кујната на црквата во с.Гермијан – 357.531,00 денари
 • Изработка на основен проект за изградба на деловен објект во с.Добромири – 138.060,00 денари
 • Чистење на депонија во с.Новаци – 349.280,00 денари
 • Изработка на основни проекти за санација на брана во с.Живојно и с.Рапеш, ракометно игралиште во с.г.Агларци и преграда на 10-от канал – 339.840,00 денари
 • Изведба на градежно санациони работи на фонтана во с.Рибарци – 282.114,00 денари
 • Изработка на основен проект за реконструкција на улично осветлување во с.Новаци, Рибарци и Добромири – 70.080,00 денари
 • Монтажа и демонтажа на монтажна брана на Црна Река – 260.709,00 денари
 • Изработка на основен проект за реконструкција на локалниот пат Рибарци / Гнеотино – 222.874,00 денари
 • Изградба на мала акумулација / водопоило во с.Брод – 409.436,00 денари
 • Изведба на водовод во с.Тепавци – 3.427.107,00 денари
 • Изградба на водопоила / мали акумулации – 3.426.440,00 денари
 • Санација на месни објекти / избирачки места во о.Новаци – 995.554,00 денари
 • Набавка на градежни материјали – 1.416.000,00 денари
 • Одржување на уличното осветлување во о.Новаци – 944.000,00 денари
 • Изградба на довод на вода до с.Долно Орехово – 995.112,00 денари
 • Набавка на информатичка опрема – 344.137,00 денари
 • Дезинсекција против комарци – 120.000,00 денари
 • Реконструкција на пумпна станица во с.Брод – 227.622,00 денари
 • Изработка на дрвена дограма за црквата во с.Далбеговци – 69.620,00 денари
 • Ревизија на проекти – 360.000,00 денари
 • Изработка на елаборати за оценка на влијанието на проектите врз животната средина – 360.000,00 денари
 • Санација на водопоило во с.Живојно – 306.369,00 денари
 • Изградба на водопоило во с.Гермијан – 359.354,00 денари
 • Изведба на пробно експлоатационен бунар со набавка и монтажа на потопна пумпа на фудбалско игралиште во с.Новаци – 358.012,00 денари
 • Изработка на геодетски елаборати / ажурирана геодетска подлога – 348.336,00 денари
 • Реновирање на продавница во с.д.Агларци – 346.563,00 денари
 • Изработка на основни проекти за изградба / асфалтирање на улици во о.Новаци – 87.910,00 денари
 • Изработка на основен проект за реконструкција на локалниот пат за с.Мегленци и изработка на елаборат за оценка на влијанието на проектот врз животната средина – 349.575,00 денари
 • Чистење на канали во селата г.Агларци и Новаци – 308.068,00 денари
 • Изработка на основен проект за зафат на наводнување на река Елешка / с.Гермијан и основен проект за санација на водоводот од 5-те чешми до с.Градешница – 358.700,00 денари
 • Изведба на геомеханички истражни работи на локацијата за изградба на спортска сала во ОУ “Славко Лумбарковски” во с.Новаци – 259.600,00 денари
 • Реконструкција на пумпна станица во с.Живојно и с.Бач – 93.503,00 денари
 • Реконструкција на продавница во с.Градешница – 361.316,00 денари
 • Печатење на книгата за Дедо Кољо Добровенски / Мариовски лерински војвода – 170.415,00 денари
 • Ревизија на основен проект за реконструкција на локалниот пат с.Мегленци – 30.628 денари
 • Реконструкција на водовод во с.Скочивир – 258.255,00 денари
 • Изградба на базен во црквата во с.Живојно – 263.123,00 денари
 • Изработка на геодетски елаборати за геодетски работи за посебни намени / нумерички податоци – 334.412,00 денари
 • Изработка на сообраќаен проект за обновување на вертикалната сообраќајна сигнализација во населените места во о.Новаци – 152.397,00 денари
 • Зимско одржување на локални патишта и улици / 2012 година – 360.372,00 денари
 • Набавка на ТВ приемници за одбележување на верскиот празник Водици / подарок за среќниот пронаоѓач на Крстот – 115.500,00 денари
 • Вршење на надзор над изградбата на сите градежни објекти во текот на 2012 година – 361.080,00 денари
 • Водоснабдување за Грумази – 300.157,00 денари
 • Изградба на ограда на гробиштата во с.Живојно – 219.220,00 денари
 • Изработка на основен проект за регулација на порој во с.Гермијан и основен проект за партерно уредување на просторот на река Коњарка – 283.200,00 денари
 • Изградба на ракометно игралиште и детски парк во с.г.Агларци – 1.456.089,00 денари
 • Изградба на тротоари во с.Новаци – 1.893.938,00 денари
 • Изведба на партерно уредување на просторот во с.Гермијан – 2.346.954,00 денари
 • Изработка на пешачки челични мостови – 1.841.935,00 денари
 • Набавка на теренско моторно возило – 510.000,00 денари
 • Реновирање на амбуланта во с.Бач – 736.154,00 денари
 • Изградба на преграда на 10-ти канал – 3.919.013,00 денари
 • Изградена канализациона мрежа во с.Новаци – 35.000.000,00 денари
 • Надградба на општинска сала во с.Новаци – 8.585.527,00 денари
 • Изведба на пумпни станици за транспортирање на фекална вода од канализациона мрежа во с.Новаци – 2.692.089,00 денари
 • Изградба на канали за одводнување во селата Добромири, Рибарци и Новаци – 8.629.770,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.д.Агларци (тампонирање и асфалтирање) – 608.700,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Новаци (тампонирање и асфалтирање) – 1.221.480,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Живојно (тампонирање и асфалтирање) – 611.400,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Далбеговци (тампонирање и асфалтирање) – 701.640,00 денари
 • Изградба на локална улица во с.Гнеотино (тампонирање и асфалтирање) – 592.250,00 денари
 • Одржување на локален пат Рибарци / Гнеотино – 717.000,00 денари
 • Одржување на локален пат Гнеотино / Брод – 975.000,00 денари
 • Одржување на локален пат 11-ти Октомври, с.Тепавци – 765.000,00 денари
 • Одржување на локален пат д.Орехово / Грумази – 784.400,00 денари
 • Одржување на локален пат Р 511 / Брник – 55.000,00 денари
 • Одржување на локален пат и улици во с.Добромири – 341.550,00 денари
 • Одржување на локален пат и улици во с.Гермијан – 415.800,00 денари
 • Одржување на локален пат и улици во с.Бач – 467.500,00 денари
 • Одржување на локален пат и улици во с.Брод – 614.700,00 денари
 • Одржување на локален пат и улици во с.г.Агларци – 642.100,00 денари
 • Одржување на локален пат и улици во с.Рибарци – 165.000,00 денари
 • Одржување на локален пат и улици во с.Мегленци – 55.000,00 денари
 • Одржување на локален пат и улици во с.Тепавци – 81.400,00 денари
 • Одржување на локален пат и улици во с.Гнилеж – 55.000,00 денари
 • Одржување на локален пат и улици во с.Скочивир – 55.000,00 денари
 • Одржување на локален пат и улици во с.д.Орехово – 107.800,00 денари
 • Одржување на локален пат и улици во с.Маково – 82.500,00 денари
 • Одржување на локален пат и улици во с.Рапеш – 88.000,00 денари

Градоначалникот Котевски во изминатиот период ја користеше секоја прилика за промоција на можностите што ги нуди општината за алтернативниот туризам, на сите населени места , а особено на мариовскиот крај. Во мариовските села има извонрeдни услови за развој на селски туризам, и нудат извонредна архитектура, а исто така со прекрасна убавина се одликуваат и долините на Бела Река, водопадот и слапот на Брничка Река, Црна Река, манастирските комплекси, недопрената природа и широките непрегледни предели.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php